12:52 +07 Thứ sáu, 23/10/2020
Rss

TRANG CHỦ » VĂN BẢN PHÁP QUY

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 1892/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định v/v ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
2 1213/QĐ-UBND 13/09/2017 Quyết định v/v bổ sung khu vực đồi Lau (đồi Đẽm Gió), xã Phú Long, huyện Nho Quan vào danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1   1
3 19/2018/QĐ-UBND 13/08/2018 Quyết định Quy định hệ số nở rời đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
4 69/2017/QĐ-UBND 04/04/2017 Quyết định Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoảng sản nguyên khai từ "m3" ra "tấn" để làm căn cứ tính phí BVMT đối với KTKS trên đị bàn tỉnh Ninh Bình 1   1
5 656/QĐ-UBND 22/08/2014 Quyết định v/v phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
6 1473/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định v/v bổ sung mỏ đá vôi núi Sẽ Chè, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn vào danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 1   1
7 796/QĐ-UNBD 08/06/2018 Quyết định Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
8 173/QĐ-UBND 25/03/2019 Quyết định v/v phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 1   1
9 24/2019/QĐ-UBND 07/07/2019 Quyết định bổ sung giá đất vào Bảng giá đất điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
10 13/2016/QĐ-UBND 03/06/2016 VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2015/QĐ-UBND NGÀY 15/5/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 1   1
11 11/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH 1   1
12 578/QĐ-UBND 29/11/2017 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐƠN GIẢN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 1   1
13 16/2017/QĐ-UBND 16/06/2017 Sửa đổi một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình 1   1
14 09/2017/QĐ-UBND 04/04/2017 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ “m3” ra “tấn” để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tỉnh NB 1   1
15 07/2017/QĐ-UBND 29/03/2017 Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực 1   1
16 2908/QĐ-UBND 26/12/2007 Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch khoanh vùng khoáng sản chủ yếu tỉnh Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 1   1
17 12/2015/QĐ-UBND 28/05/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 1   1
18 526/QĐ-UBND 20/10/2016 Quyết định 526/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 1   1
19 1179/QĐ-UBND 09/09/2016 Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 1   1
20 11/2015/QĐ-UBND 15/05/2015 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên Môi trường 1   1