Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Trung ương
Văn bản pháp quy Kế hoạch Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/ke-hoach-kiem-tra-chuyen-nganh-dat-dai-nam-2022-182.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-kiem-tra-nam-2022-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-181.html
Văn bản pháp quy Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-180.html
Văn bản pháp quy Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-179.html
Khác Công văn Thanh tra van-ban/khac/v-v-chap-thuan-ke-hoach-kiem-tra-nam-2022-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-177.html
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran-193.html
Văn bản pháp quy Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-194.html
Khác Công văn Biển, đảo van-ban/khac/v-v-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-12-2021-qd-ttg-ngay-24-3-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-ung-pho-su-co-tran-dau-158.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-ve-quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia-91.html
Văn bản pháp quy Quyết định Biển, đảo van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-ung-pho-voi-su-co-tran-dau-157.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-33.html
Văn bản pháp quy Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-nam-2020-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-lan-2-28.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-lap-ban-do-ban-ve-mat-cat-hien-trang-khu-vuc-duoc-phep-khai-thac-thong-ke-kiem-ke-tru-luong-khoang-san-da-khai-thac-va-quy-trinh-phuong-phap-bieu-mau-de-xac-dinh-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te-125.html
Văn bản pháp quy Thông báo Khác van-ban/van-ban-phap-quy/lich-tiep-cong-dan-cua-lanh-dao-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2021-31.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-khai-dao-cong-trinh-va-lay-mau-dia-chat-khoang-san-tai-cong-trinh-khai-dao-124.html
Luật Bảo vệ Môi trường
Văn bản pháp quy Khác Môi trường van-ban/van-ban-phap-quy/luat-bao-ve-moi-truong-178.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-tham-do-danh-gia-tru-luong-da-khoi-su-dung-lam-op-lat-va-my-nghe-123.html
Văn bản điều hành Khác Thanh tra van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-kiem-tra-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-17.html
Văn bản điều hành Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-thanh-tra-nam-2020-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-16.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song-88.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-dinh-phe-duyet-de-an-bao-cao-ket-qua-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-126.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-90.html
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-85.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-phan-tich-xrf-bang-thiet-bi-cam-tay-hoac-di-dong-de-xac-dinh-ham-luong-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trong-mau-dat-144.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-135.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-chi-phi-tham-do-khoang-san-phai-hoan-tra-phuong-thuc-hoan-tra-quy-dinh-che-do-thu-quan-ly-su-dung-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-tham-do-khoang-san-do-nha-nuoc-da-dau-tu-96.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-tong-cuc-dia-chat-va-khoang-san-viet-nam-truc-thuoc-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-98.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-tham-dinh-va-phe-duyet-du-an-dau-tu-xay-dung-thiet-ke-xay-dung-va-du-toan-xay-dung-cong-trinh-mo-khoang-san-145.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-khoang-san-89.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-41-2012-tt-bct-ngay-21-thang-12-nam-2012-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-xuat-khau-khoang-san-143.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-dieu-tra-va-thanh-lap-ban-do-hien-trang-truot-lo-dat-da-cac-vung-mien-nui-viet-nam-ty-le-1-50-000-141.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-tham-do-cat-soi-long-song-va-dat-da-lam-vat-lieu-san-lap-128.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/ket-luan-so-120-kltw-ngay-07012016-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-day-manh-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-viec-xay-dung-va-thuc-hien-qcdc-o-co-so-19.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-do-dia-chan-phan-xa-2d-tren-dat-lien-cho-cac-tram-dia-chan-tu-180-kenh-den-750-kenh-146.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-trinh-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cua-12-hang-muc-cong-viec-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-tham-do-khoang-san-147.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-chi-kem-133.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-vang-goc-131.html
Thủ tục hành chính về TNMT Nghị định Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap-18.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/luat-so-552014qh13-ve-bao-ve-moi-truong-21.html
Văn bản điều hành Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-dieu-hanh/ban-hanh-quy-dinh-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nghanh-tai-nguyen-va-moi-truong-9.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-viec-giao-nop-thu-nhan-luu-giu-bao-quan-va-cung-cap-du-lieu-ve-dia-chat-khoang-san-142.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-sua-doi-bo-sung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-11-2010-tt-btnmt-ngay-05-thang-7-nam-2010-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-138.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuoc-no-an-toan-cho-mo-ham-lo-co-khi-metan-ah1-139.html
Văn bản pháp quy Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-87.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-trong-khai-thac-than-ham-lo-130.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-phuong-phap-tham-do-trong-luc-mat-dat-137.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-chan-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-dia-chat-cong-trinh-134.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-ban-do-dia-chat-khoang-san-chi-tiet-va-thiet-ke-bo-tri-cac-dang-cong-viec-danh-gia-khoang-san-132.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-vat-ly-lo-khoan-129.html
Luật Khoáng sản
Văn bản pháp quy Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/luat-khoang-san-86.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-136.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-cong-tac-nghiem-thu-ket-qua-thi-cong-va-tham-dinh-cac-du-an-bao-cao-thuoc-linh-vuc-dia-chat-va-khoang-san-140.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-cac-mo-sa-khoang-thiec-vang-va-titan-94.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-nhom-khoang-chat-nguyen-lieu-da-voi-trang-da-hoa-felspat-cao-lanh-va-magnezit-den-nam-2015-co-xet-den-nam-2025-114.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-va-hien-dai-hoa-cong-nghe-trong-nganh-cong-nghiep-khai-khoang-den-nam-2015-tam-nhin-den-nam-2025-118.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-o-viet-nam-den-nam-2020-117.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-tuyen-quang-apatit-giai-doan-2008-2020-co-tinh-den-sau-nam-2020-112.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-da-quy-dat-hiem-va-urani-giai-doan-den-2015-co-xet-den-nam-2025-110.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-su-dung-khoang-san-lam-xi-mang-o-viet-nam-den-nam-2020-116.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nganh-than-viet-nam-den-nam-2015-dinh-huong-den-nam-2025-115.html
Văn bản pháp quy Chỉ thị Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-cac-mo-da-nham-dam-bao-an-toan-trong-khai-thac-122.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-da-carbonat-111.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-bauxit-97.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-than-95.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-su-dung-quang-bauxit-giai-doan-2007-2015-co-xet-den-nam-2025-119.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-cromit-mangan-giai-doan-2007-2015-dinh-huong-den-nam-2025-113.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/danh-muc-cac-dien-tich-lap-ban-do-dia-chat-va-dieu-tra-khoang-san-den-nam-2020-121.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-trinh-duyet-tham-dinh-xet-va-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-trong-bao-cao-tham-do-khoang-san-93.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-tai-lieu-va-thu-tuc-cong-nhan-chi-tieu-tam-thoi-tinh-tru-luong-khoang-san-ran-92.html
Văn bản pháp quy Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/thong-tu-lien-tich-huong-dan-chuyen-giao-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-tu-so-cong-nghe-ve-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-127.html
Văn bản pháp quy Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-chinh-sach-bao-ho-quyen-loi-cua-nhan-dan-dia-phuong-noi-co-khoang-san-duoc-khai-thac-che-bien-va-bao-ve-tai-nguyen-khoang-san-chua-khai-thac-120.html
Văn bản mới