Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Văn bản
Khác Kế hoạch van-ban/khac/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-truc-thuoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2021-39.html
Khác Quyết định van-ban/khac/vv-phe-duyet-chieu-rong-ranh-gioi-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-cua-tinh-ninh-binh-38.html
Khác Công văn van-ban/khac/vv-cong-khai-noi-dung-tiep-thu-giai-trinh-cac-y-kien-gop-y-du-thao-xac-dinh-chieu-rong-ranh-gioi-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-tinh-ninh-binh-tren-trang-thong-tin-dien-tu-cua-tinh-ninh-binh-37.html
Văn bản điều hành Kế hoạch van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-tai-so-tai-nguyen-va-moi-truong-giai-doan-2017-2020-36.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-bo-sung-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-may-va-bien-che-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-112015qd-ubnd-ngay-1552015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-35.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-may-va-bien-che-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-34.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-33.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/vv-phe-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2020-32.html
Văn bản pháp quy Thông báo van-ban/van-ban-phap-quy/lich-tiep-cong-dan-cua-lanh-dao-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2021-31.html
Văn bản điều hành Thông báo van-ban/van-ban-dieu-hanh/lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-30.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-29.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-nam-2020-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-lan-2-28.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-526qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-va-noi-dung-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-22.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-kiem-tra-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-17.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-thanh-tra-nam-2020-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-16.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-so-tnmt-nam-2020-11.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-xin-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-dieu-chinh-don-gia-tien-cong-lao-dong-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-14.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-tham-dinh-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-15.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-6.html
Thủ tục hành chính về TNMT Báo cáo van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/thuc-hien-ke-hoach-so-32kh-bpc-ngay-1082012-cua-ban-phap-che-hdnd-tinh-giam-sat-viec-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-trinh-tu-thu-tuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-thuoc-linh-vuc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tu-ngay-01012010-den-ngay-3062012-23.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-bo-sung-gia-dat-vao-bang-gia-dat-dieu-chinh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2015-2019-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262017qd-ubnd-ngay-0592017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-7.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quy-che-phoi-hop-giua-van-phong-dkdd-chi-nhanh-van-phong-dkdd-voi-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-co-quan-tai-chinh-co-quan-thue-va-cac-co-quan-don-vi-khac-co-lien-quan-trong-viec-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-cua-van-phong-dkdd-truc-thuoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-072017qd-ubnd-ngay-2932017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-4.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-2-va-bai-bo-khoan-4-dieu-4-cua-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-232016qd-ubnd-ngay-2692016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-5.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/ve-viec-phe-duyet-danh-muc-vi-tri-viec-lam-va-chuc-danh-nghe-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-3.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-quy-dinh-he-so-no-roi-doi-voi-tung-loai-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-27.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/vv-ban-hanh-phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-25.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/vv-gui-nhan-van-ban-dien-tu-qua-he-thong-phan-mem-vnpt-ioffice-20.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-vv-bo-sung-khu-vuc-doi-lau-doi-dem-gio-xa-phu-long-huyen-nho-quan-vao-danh-muc-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-26.html
Văn bản điều hành Nghị định van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-va-tang-cuong-thu-hut-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-8.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/ket-luan-so-120-kltw-ngay-07012016-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-day-manh-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-viec-xay-dung-va-thuc-hien-qcdc-o-co-so-19.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-tai-nguyen-moi-truong-10.html
Thủ tục hành chính về TNMT Nghị định van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap-18.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/luat-so-552014qh13-ve-bao-ve-moi-truong-21.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/ban-hanh-quy-dinh-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nghanh-tai-nguyen-va-moi-truong-9.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/vv-phe-duyet-quy-hoach-khoanh-vung-loai-khoang-san-chu-yeu-tinh-ninh-binh-den-nam-2010-va-dinh-huong-den-nam-2020-24.html