Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Văn bản
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-duy-tu-bao-duong-sua-chua-va-xay-dung-nha-da-nang-truong-trung-hoc-co-so-gia-phu-616.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-huyen-noi-thon-9-xa-dong-son-voi-xa-yen-dong-huyen-yen-mo-ket-hop-he-thong-thoat-nuoc-chong-ngap-ung-tren-dia-ban-xa-dong-son-thanh-pho-tam-diep-619.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-giao-dat-gian-dan-xa-yen-lam-617.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-sau-cho-xom-trung-lien-phuong-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-giai-doan-2-618.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-trung-tam-xa-den-lang-duong-quan-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-593.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-trung-tam-y-te-huyen-kim-son-giai-doan-1-574.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-tuyen-duong-lien-xa-giap-song-yem-huyen-kim-son-576.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-yen-binh-xa-yen-loc-huyen-kim-son-575.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-song-truc-cong-thon-nam-va-cac-cong-trinh-tren-tuyen-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-577.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-tuyen-duong-ket-noi-khu-du-lich-ninh-hai-ninh-xuan-573.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-huyen-doi-giai-doan-2-594.html
Công khai Khác Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-cong-khai-noi-dung-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-nha-may-san-xuat-gia-cong-giay-dep-vat-tu-nguyen-phu-lieu-giay-dep-xuat-khau-571.html
Công khai Công văn Khác van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-trien-khai-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ban-hanh-ky-2019-2023-578.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-mo-hinh-trang-trai-nong-nghiep-cong-nghe-israel-thanh-nga-luxury-566.html
Công khai Khác Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-cong-khai-noi-dung-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-nha-may-san-xuat-gia-cong-giay-dep-xuat-khau-572.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-ngu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-1-562.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-san-van-dong-the-duc-the-thao-van-hoa-trung-tam-xa-yen-thanh-561.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-san-xuat-gia-cong-kinh-xay-dung-cong-trinh-567.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Tài chính van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-thu-nhan-luu-tru-bao-quan-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-581.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Tài chính van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-xay-dung-duy-tri-van-hanh-he-thong-thong-tin-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-580.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-thong-ke-kiem-ke-dat-dai-va-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-579.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-he-thong-giao-thong-phat-trien-kinh-te-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-565.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/ve-viec-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-tuyen-de-cau-dang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-564.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-truc-chinh-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-563.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023-603.html
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Tài nguyên nước van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-tai-nguyen-nuoc-553.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-khach-san-ninh-binh-semony-hotel-and-resort-539.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-trung-tam-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-di-xa-doan-ket-huyen-yen-thuy-tinh-hoa-binh-543.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-tuyen-de-nam-can-doan-tu-cau-nho-quan-den-cau-sui-ket-hop-giao-thong-va-phong-chong-thien-tai-bao-ve-khu-dan-cu-5-xa-va-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-542.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-duong-lien-xa-thanh-lac-son-thanh-huyen-nho-quan-541.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/ve-viec-de-nghi-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-san-the-thao-xa-kim-my-va-cac-hang-muc-phu-tro-540.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-11-xa-dong-huong-huyen-kim-son-544.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-cai-tao-nang-cap-he-thong-cap-nuoc-ngot-tu-song-vac-den-cac-xa-thi-tran-thuoc-tieu-khu-iii-iv-v-va-khu-ngoai-de-binh-minh-ii-huyen-kim-son-552.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-xa-quang-lac-phu-long-on-dinh-dan-cu-phat-trien-kinh-te-vung-nui-dac-biet-kho-khan-huyen-nho-quan-551.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-4-xa-kim-chinh-huyen-kim-son-550.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-1-phia-nam-duong-ql10-xa-hung-tien-huyen-kim-son-549.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-8-xa-dinh-hoa-huyen-kim-son-548.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-12-xa-hoi-ninh-huyen-kim-son-giai-doan-2-547.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-my-hoa-xa-kim-my-huyen-kim-son-giai-doan-2-546.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-12-va-xom-13-xa-quang-thien-huyen-kim-son-545.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-582.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/cong-khai/quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-568.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-dich-vu-thuong-mai-tong-hop-hong-duyen-531.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-du-lich-ket-hop-de-bao-tach-nuoc-nui-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-tai-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-529.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-v-v-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-dang-ky-dat-dai-thuoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-583.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-truong-mam-non-xa-ninh-hai-giai-doan-1-tai-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-526.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-kinh-doanh-dich-vu-tong-hop-an-vuong-527.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/cong-khai/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-bien-va-hai-dao-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-570.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-giai-phong-mat-bang-du-an-xay-dung-duong-quyet-thang-giai-doan-1-530.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-555.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-chi-tieu-noi-bo-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-554.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-tai-dinh-cu-xa-khanh-hoa-nam-trong-lo-dat-vii-27-thuoc-quy-hoach-phan-khu-do-thi-mo-rong-ve-phia-nam-khu-1-2-trong-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-507.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-569.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-556.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-quy-trinh-ky-thuat-du-bao-canh-bao-khi-tuong-thuy-van-trong-dieu-kien-binh-thuong-536.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Biển, đảo van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-khao-sat-tong-hop-tai-nguyen-moi-truong-bien-do-sau-tu-20m-nuoc-tro-len-bang-tau-bien-535.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-trinh-thiet-lap-bo-du-lieu-lop-phu-mat-dat-phuc-vu-tinh-toan-phat-thai-khi-nha-kinh-su-dung-du-lieu-vien-tham-quang-hoc-533.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-1-509.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-557.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-20-2016-tt-btnmt-ngay-25-thang-8-nam-2016-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-ve-xay-dung-khai-thac-va-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-534.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-qsd-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-da-cap-cho-ba-le-thi-thuan-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ba-le-thi-thuan-dia-chi-thua-dat-tai-xa-gia-thanh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-505.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-pham-chi-tang-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-chi-tang-dia-chi-thua-dat-tai-phuong-tan-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-504.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-cap-bach-tram-bom-tu-my-rang-phuc-vu-phong-chong-thien-tai-va-san-xuat-nong-nghiep-xa-lac-van-va-xa-thuong-hoa-huyen-nho-quan-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-nho-quan-506.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-trung-tam-xa-gia-thanh-508.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-duong-quyet-thang-giai-doan-1-tai-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-503.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-560.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-559.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-tai-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-thanh-phan-so-3-de-bien-binh-minh-4-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-502.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-quan-ly-khai-thac-chia-se-va-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-khai-thac-va-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-584.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-844243-do-ubnd-thi-xa-ninh-binh-nay-la-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-28-6-2005-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-hong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-hong-va-ba-la-thi-hanh-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-520.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0215144-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ba-pham-thi-ny-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-ta-i-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguye-n-thi-van-tai-xa-ninh-khang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-519.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-997389-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-09-12-2009-mang-ten-ba-truong-thi-sau-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-truong-thi-sau-tai-xa-yen-loc-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-518.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-h-643220-so-vao-so-143-qsdd-qd-ub-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-02-10-1998-cho-ba-nguyen-thi-rum-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-truong-cong-tru-do-nhan-thua-ke-tai-xa-gia-trung-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-522.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e0031885-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-24-04-1996-mang-ten-ong-nguyen-van-sen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-sen-va-ba-vu-thi-huong-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-521.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ch-281244-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-le-van-kiem-va-ba-nguyen-thi-dung-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-le-van-kiem-va-ba-nguyen-thi-dung-tai-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-523.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-trang-trai-tong-hop-tai-xa-quang-thien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-501.html
Khác Công văn Tài chính van-ban/khac/v-v-de-nghi-gop-y-doi-voi-03-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-thuoc-linh-vuc-hoat-dong-kinh-te-tai-nguyen-va-moi-truong-500.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thu-gom-van-chuyen-luu-giu-tai-che-tai-su-dung-va-xu-ly-cac-chat-duoc-kiem-soat-532.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-cuu-ho-cuu-nan-ket-hop-giao-thong-tu-quoc-lo-10-den-de-ta-song-vac-bo-kenh-bac-ho-xa-khanh-cu-huyen-yen-khanh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-499.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-xuong-gia-cong-co-khi-va-san-xuat-cau-kien-thep-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ong-nguyen-duy-vu-498.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nao-vet-song-tieu-6-xa-phuc-vu-tuoi-tieu-lien-huyen-yen-khanh-kim-son-ket-hop-nang-cap-bo-thanh-duong-giao-thong-phong-chong-thien-tai-huyen-yen-khanh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-ninh-binh-497.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-cq-809628-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-22-05-2019-mang-ten-ong-luu-xuan-toan-va-ba-nguyen-thuy-anh-thu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-luu-xuan-toan-va-ba-nguyen-thuy-anh-thu-tai-phuong-nam-thanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-525.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-al-395620-so-vao-so-h-00167-duoc-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-31-12-2007-cho-ong-nguyen-manh-hung-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-manh-hung-va-ba-pham-huong-hue-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-524.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-a-916191-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-pham-van-ham-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-duc-loi-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-517.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-i-660742-so-vao-so-02-qsdd-qd-ub-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-02-01-1997-mang-ten-ba-dang-thi-loan-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-du-dinh-thang-do-nhan-thua-ke-tai-xa-gia-tan-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-515.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k-841547-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-tong-van-am-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tong-van-am-va-ba-nguyen-thi-mat-tai-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-516.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-khai-thac-mo-dat-da-phia-dong-doi-thong-nhat-thuoc-doi-giang-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-cua-doanh-nghiep-xay-dung-xuan-truong-495.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-trang-trang-nong-nghiep-tong-hop-496.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-dich-vu-du-lich-sinh-thai-areca-resort-tai-xa-ninh-thang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-thuong-mai-ngoc-minh-493.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-khu-cong-vien-vuon-ngu-phuong-nam-thanh-thanh-pho-ninh-binh-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ninh-binh-488.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-phan-bon-huu-co-va-phan-bon-npk-chat-luong-cao-gan-voi-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung-494.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xom-trung-dong-mai-xa-khanh-hai-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-490.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-huyen-doi-giai-doan-3-tai-xa-khanh-van-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-492.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-2-tai-xa-khanh-nhac-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-491.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-trung-tam-huyen-hoa-lu-tu-duong-dt-477-den-quoc-lo-1a-giai-doan-1-tu-duong-dt-477-den-km0-800-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-hoa-lu-489.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-363044-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-13-9-2005-mang-ten-ong-nguyen-cong-duc-va-ba-tran-tran-thi-lien-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-cong-duc-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-471.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ce-203922-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-14-11-2016-mang-ten-ong-tran-van-chanh-va-ba-nguyen-thi-yen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-chanh-va-ba-nguyen-thi-yen-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-470.html
Công khai Công văn Đất đai van-ban/cong-khai/v-v-tra-lai-ho-so-va-huong-dan-hoan-thien-ho-so-de-nghi-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cua-chua-ha-phuong-ninh-son-480.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bh-376269-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-28-03-2012-so-vao-so-ch-00287-mang-ten-ong-nguyen-van-tuyen-va-ba-dinh-thi-ngan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-tuyen-va-ba-dinh-thi-ngan-tai-xa-phu-long-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-486.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khoáng sản van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-khoang-san-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-602.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-y-744307-do-ubnd-thi-xa-ninh-binh-nay-la-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-20-4-2004-mang-ten-ong-bui-xuan-huong-va-ba-pham-thi-phong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-xuan-huong-va-ba-pham-thi-phong-tai-phuong-thanh-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-485.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/ung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-248888-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-truong-dinh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-do-thi-hao-tai-xa-yen-mac-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-484.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-847194-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-van-luong-va-ba-dam-thi-khoai-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-dam-thi-khoai-tai-xa-yen-mac-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-483.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-489269-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-mang-ten-ong-hoang-van-khai-va-ba-nguyen-thi-anh-hong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-hoang-van-khai-va-ba-nguyen-thi-anh-hong-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-482.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ck-063693-do-so-tai-nguyen-moi-truong-tinh-ninh-binh-cap-ngay-18-12-2017-mang-ten-ong-vu-cong-dung-va-ba-nguyen-thi-ly-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-cong-dung-va-ba-nguyen-thi-ly-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-481.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-242779-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-duong-van-nham-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-thao-tai-xa-yen-thang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-479.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-286107-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-dinh-van-quy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-do-nhan-thua-ke-cho-ong-dinh-van-nam-va-ba-nguyen-thi-bich-tai-xa-yen-thang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-478.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-kien-co-kenh-ket-hop-duong-cuu-ho-cuu-nan-phia-tay-nam-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-466.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-cap-bach-cau-tien-xa-khanh-hoi-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-465.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-giang-tai-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-hoa-lu-464.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-hoa-tai-xa-ninh-hoa-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-hoa-lu-463.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-phu-giai-doan-1-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-462.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-hoa-giai-doan-1-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-461.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-da-cap-cho-ong-vu-huu-giang-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-vu-huu-giang-dia-chi-thua-dat-tai-xa-gia-phu-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-469.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-558.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-y-870200-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-nga-y-24-11-2003-cua-gia-di-nh-ong-tri-nh-thanh-tu-ng-va-ba-le-thi-thu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-ta-i-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tri-nh-thanh-tu-ng-va-ba-le-thi-thu-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-bi-nh-477.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-ce-194012-mang-ten-ba-dinh-thi-hue-va-cap-lai-gcn-qsdd-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-do-van-ha-va-ba-dinh-thi-hue-tai-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-476.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-bp-802850-so-vao-so-ch-0129-duoc-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-14-3-2014-cho-ba-phung-thi-van-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-tran-duc-anh-tai-xa-lang-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-475.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-dd-269598-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-cap-mang-ten-ba-nguyen-thi-vui-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-vui-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-474.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo-455.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Tài nguyên nước van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-601.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-883304-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-tran-quang-sang-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-quang-sang-va-ba-hoang-thi-lieu-tai-xa-yen-my-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-473.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-cong-khai-noi-dung-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-nha-may-duc-thep-cong-nghe-cao-468.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-562847-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-18-8-2006-ghi-ten-ong-tran-manh-duc-va-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-671244-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-16-01-1997-ghi-ten-ong-nguyen-van-nhan-467.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-855025-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-22-02-2006-mang-ten-ba-dang-thi-hien-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-dang-thi-hien-tai-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-472.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-6-xa-kim-chinh-huyen-kim-son-giai-doan-3-460.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-13-xa-an-hoa-huyen-kim-son-giai-doan-1-459.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-11-xa-dong-huong-huyen-kim-son-458.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-lien-xa-khanh-thuong-mai-son-huyen-yen-mo-tai-xa-khanh-thuong-va-xa-mai-son-huyen-yen-mo-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-yen-mo-454.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-hoan-tra-nghia-trang-nhan-dan-xa-khanh-cu-kenh-tuoi-tieu-khu-vuc-bai-rac-xa-khanh-hong-tram-bom-dong-gang-dam-van-khanh-an-2-bi-anh-huong-phuc-vu-giai-phong-mat-bang-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dt-482-ket-noi-quoc-lo-1a-voi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo-12b-tinh-ninh-binh-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-yen-khanh-453.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nao-vet-song-tieu-6-xa-phuc-vu-tuoi-tieu-lien-huyen-yen-khanh-kim-son-ket-hop-nang-cap-bo-thanh-duong-giao-thong-phong-chong-thien-tai-huyen-yen-khanh-457.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-tai-quyet-dinh-so-48-2019-qd-ubnd-ngay-27-12-2019-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-585.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-k-958237-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-bui-thai-hoa-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-tien-them-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-taithi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-433.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-tai-dinh-cu-xa-khanh-hoa-nam-trong-lo-dat-vii-27-thuoc-quy-hoach-phan-khu-khu-do-thi-mo-rong-ve-phia-nam-khu-1-2-trong-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-451.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-hop-nhat-7-nghi-dinh-gom-nd43-2014-nd01-2017-nd36-2018-nd62-2019-nd148-2020-nd104-2022-nd10-2023-431.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-dang-tai-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-trung-hoc-pho-thong-ta-uyen-dat-chuan-quoc-gia-449.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-tay-la-van-tai-xa-ninh-giang-va-xa-ninh-hoa-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-trung-tam-phat-trien-quy-dat-huyen-hoa-lu-448.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dong-san-dong-vung-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-cua-trung-tam-phat-trien-quy-dat-huyen-hoa-lu-447.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-nghia-trang-dong-ma-chau-xa-khanh-thinh-huyen-yen-mo-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-khanh-thinh-446.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-843810-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-7-4-2014-mang-ten-ho-ba-pham-thi-xen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-pham-thi-xen-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-445.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-online-ve-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-khu-do-thi-ninh-thang-i-xa-ninh-thang-huyen-hoa-lu-450.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-ac-539990-so-vao-so-00028-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-04-01-2008-cho-ong-tran-quang-dat-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-tran-quang-dat-va-ba-tran-thi-mo-tai-xa-gia-hoa-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-444.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-v-v-ban-hanh-don-gia-dich-vu-cong-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-586.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-682739-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-25-7-1996-mang-ten-ong-pham-van-phuong-tuc-ong-vu-van-phuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-huong-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-442.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-dich-vu-cong-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-432.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0209655-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-28-8-1994-mang-ten-ong-nguyen-van-nghinh-tuc-ong-nguyen-xuan-nghinh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-ngoc-quang-va-ba-pham-thi-nhuong-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-tai-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-443.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-cap-bach-tram-bom-tu-my-rang-phuc-vu-phong-chong-thien-tai-va-san-xuat-nong-nghiep-xa-lac-van-va-xa-thuong-hoa-huyen-nho-quan-456.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-he-thong-giao-thong-ket-hop-chong-ngap-thi-tran-nho-quan-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-nho-quan-430.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-nha-van-hoa-xom-5-nam-cuong-xa-khanh-cuong-giai-doan-2-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-429.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab771985-cap-ngay-14-07-2008-mang-ten-ong-do-xuan-huong-va-ba-nguyen-thi-tam-tai-phuong-bac-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-441.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0213079-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-05-12-1995-mang-ten-ong-tran-van-manh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-manh-va-ba-nguyen-thi-dang-tai-xa-dinh-hoa-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-440.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ai-746975-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-07-09-2007-mang-ten-ba-truong-thi-le-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thuy-le-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-xa-quynh-luu-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-439.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-bd-140489-so-vao-so-cs-00368-duoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-19-5-2021-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-tai-xa-gia-sinh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-438.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bg-721692-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-437.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449110-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-436.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449086-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-435.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-485153-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-30-11-1996-cap-cho-ba-dinh-thi-muoi-va-cap-lai-cho-ong-dinh-van-tuan-va-ba-dinh-thi-xuyen-tai-xa-van-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-434.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-muc-thu-tien-su-dung-khu-vuc-bien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2027-615.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-600.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0173784-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-24-4-1996-mang-ten-ong-pham-the-thanh-tuc-ong-pham-van-thanh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-thanh-va-ba-nguyen-thi-doi-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-427.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cp-021730-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-18-01-2019-mang-ten-ong-pham-huynh-ly-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-huynh-ly-tai-xa-khanh-mau-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-425.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-huyen-doi-giai-doan-3-428.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-bd-328215-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-19-11-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-426.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-v-746025-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-ba-mai-thi-hoan-tai-xa-ninh-ho-a-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-424.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bl-703516-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-20-5-2013-mang-ten-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-423.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-ai-660768-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-23-7-2007-mang-ten-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-422.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k-532685-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-ba-le-thi-len-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-421.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0187980-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-01-9-1995-mang-ten-ong-pham-van-nhi-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-nhi-va-ba-pham-thi-thoa-tai-xa-khanh-cuong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-420.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-289124-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-20-11-1996-mang-ten-ong-tran-van-dac-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-dac-va-ba-pham-thi-thom-tai-xa-lai-thanh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-419.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-am-409402-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-16-12-2009-mang-ten-ho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-tai-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-418.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0203178-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-mang-ten-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-tai-xa-phu-son-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-417.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab851758-cap-ngay-19-08-2008-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-sinh-va-ba-luu-thi-lien-tai-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-416.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-241142-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ba-tran-thi-vang-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-vang-tai-xa-yen-phong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-410.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-cap-bach-cau-tien-xa-khanh-hoi-huyen-yen-khanh-407.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-kien-co-kenh-ket-hop-duong-cuu-ho-cuu-nan-phia-tay-nam-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-406.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0031995-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-thie-t-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-thua-n-ong-dinh-xuan-thu-ong-dinh-xuan-tu-ong-dinh-xuan-than-ba-dinh-thi-my-ba-dinh-thi-my-tho-tai-xa-ninh-khang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-415.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-di-382487-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-11-11-2022-mang-ten-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-414.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-516836-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-pham-van-du-ng-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-du-ng-va-ba-pham-thi-nga-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-413.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cm-811798-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-19-6-2018-mang-ten-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-409.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-587.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-cu-372323-ngay-08-9-2020-da-cap-cho-ong-le-van-thuan-va-ba-nguyen-thi-thuy-tai-xa-khanh-hong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-408.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-co-946072-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-17-9-2020-mang-ten-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-tai-xa-con-thoi-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-412.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cq-749777-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-29-5-2019-mang-ten-ong-tran-minh-duong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-minh-duong-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-411.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-hoa-405.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-giang-404.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-402.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-mo-rong-nang-cap-tuyen-duong-thuong-kiem-doan-tu-ubnd-xa-thuong-kiem-den-ql10-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-kim-son-401.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-duong-cuu-ho-cuu-nan-phuc-vu-phong-chong-lut-bao-doan-tu-quoc-lo-10-den-de-huu-day-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-403.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-24-xa-thuoc-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-cong-an-xa-chinh-quy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-dot-1-12-xa-398.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-phu-giai-doan-1-400.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-hoa-giai-doan-1-399.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/qd-v-v-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-khi-tuong-thuy-van-moi-truong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-599.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-khai-thac-mo-da-voi-nui-mang-xa-quang-son-phuong-nam-son-thanh-pho-tam-diep-cua-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-xuat-nhap-khau-hai-an-396.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-dang-tai-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-mo-rong-khuon-vien-va-xay-moi-don-nguyen-khoa-san-khoa-duoc-nha-mo-cua-trung-tam-y-te-huyen-yen-mo-397.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-lien-xa-khanh-thuong-mai-son-huyen-yen-mo-395.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/qd-v-v-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-598.html
Luật Giá
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Tài chính van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-gia-487.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-duong-quyet-thang-giai-doan-1-391.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/ve-viec-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-xom-1-den-xom-lao-xa-yen-my-392.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-do-thi-tai-xom-an-cu-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-kim-son-394.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bc-633309-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-22-12-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-tai-xa-khanh-thanh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-390.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-ha-tang-cac-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-gpmb-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dt-482-ket-noi-quoc-lo-1a-voi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo12b-tinh-ninh-binh-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh-393.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-914184-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-23-01-2014-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-tai-xa-van-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-383.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-500-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-cap-lai-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-ba-nguyen-thi-thuy-nga-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-382.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-dat-dai-tong-hop-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-597.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-khach-san-anh-dung-dat-tieu-chuan-3-sao-389.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-he-thong-giao-thong-ket-hop-chong-ngap-thi-tran-nho-quan-388.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-194-cho-ong-bui-van-hung-va-cap-lai-cho-ong-bui-van-hung-va-ba-do-thi-dung-tai-xa-gia-lam-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-381.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ch192822-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-18-5-2018-mang-ten-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-tai-xa-khanh-thuy-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-380.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-tay-la-van-387.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-san-xuat-cau-kien-be-tong-duc-san-386.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dong-san-dong-vung-385.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-ngoc-lam-xa-canh-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-384.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-ha-tang-diem-dan-cu-phuc-vu-tai-dinh-cu-tai-ban-thuong-sung-xa-ky-phu-huyen-nho-quan-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-nho-quan-378.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-v-v-ban-hanh-quy-dinh-han-muc-giao-dat-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-589.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-v-v-ban-hanh-quy-dinh-han-muc-giao-dat-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-588.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Tài chính van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-trinh-kiem-toan-vu-viec-co-dau-hieu-tham-nhung-376.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Tài nguyên nước van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-596.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/khac/v-v-xin-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-quan-ly-khai-thac-va-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-377.html
Công khai Báo cáo Môi trường van-ban/cong-khai/bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-vat-tu-y-te-tieu-hao-368.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xom-8-9-10-xa-khanh-thanh-giai-doan-1-375.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-truc-lien-xa-khanh-an-khanh-cu-huyen-yen-khanh-giai-doan-1-doan-qua-den-vua-thay-374.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xom-trung-dong-mai-xa-khanh-hai-373.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-nha-van-hoa-xom-5-nam-cuong-xa-khanh-cuong-giai-doan-2-372.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-2-371.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-1-370.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-ket-noi-ql-21b-den-xom-1-va-hoan-thien-ha-tang-canh-quan-xung-quanh-nha-tho-tuong-niem-dong-chi-ta-uyen-369.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-gop-quyen-su-dung-dat-va-dieu-chinh-lai-quyen-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-590.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-gop-quyen-su-dung-dat-va-dieu-chinh-lai-quyen-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-359.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-v-v-quy-dinh-viec-thu-hoi-dat-doi-voi-truong-hop-ben-thue-dat-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-trong-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-591.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-thu-hoi-dat-doi-voi-truong-hop-ben-thue-dat-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-trong-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-360.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-nghia-trang-dong-ma-chau-xa-khanh-thinh-huyen-yen-mo-357.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-bai-bo-quyet-dinh-so-01-2019-qd-ubnd-ngay-10-thang-01-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-trich-noi-dung-chi-va-muc-chi-cho-cong-tac-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-362.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly-viec-lay-y-kien-nguoi-dan-va-cong-khai-viec-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep-de-su-dung-vao-muc-dich-cong-cong-hoac-giao-thue-cho-nguoi-su-dung-dat-lien-ke-tren-dia-ban-tinh-nb-592.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-v-v-bai-bo-quyet-dinh-so-31-2014-qd-ubnd-ngay-18-thang-11-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-364.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly-viec-lay-y-kien-nguoi-dan-va-cong-khai-viec-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep-de-su-dung-vao-muc-dich-cong-cong-hoac-giao-thue-cho-nguoi-su-dung-dat-lien-ke-tren-dia-ban-tinh-nb-363.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-gia-phu-358.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/khac/v-v-tham-gia-gop-y-du-thao-to-trinh-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-cung-cap-dich-vu-cong-trich-do-dia-chinh-thua-dat-do-dac-chinh-ly-thua-dat-do-dac-tai-san-gan-lien-voi-dat-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-hua-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-giai-quyet-cac-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-theo-nhu-cau-ve-thoi-gian-va-dia-diem-cua-nguoi-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-351.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-ag-366001-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-25-12-2006-cho-ong-nguyen-quoc-ngu-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-quoc-chinh-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-353.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0196483-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-3-2-1995-cho-ong-dinh-ngoc-minh-va-cap-lai-cho-ong-dinh-ngoc-minh-va-ba-dinh-thi-dan-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-352.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-vao-so-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-35-cq-nb-qsdd-687-qd-ubnd-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-14-3-2008-cho-ong-truong-van-nghia-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-truong-van-nghia-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-356.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-h-843245-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-20-9-1997-cho-ba-ngo-thi-nap-va-cap-lai-cho-ba-nguyen-thi-en-la-nguoi-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-355.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-441qsdd-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-10-12-1994-cho-ho-ba-nguyen-thi-nhu-va-cap-lai-cho-ong-nguyen-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-nhu-tai-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-354.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-khai-thac-mo-da-voi-nui-mang-xa-quang-son-phuong-nam-son-thanh-pho-tam-diep-349.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-379.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/tham-van-y-kien-cua-cong-dong-du-an-dau-tu-xay-dung-xuong-gia-cong-co-khi-va-san-xuat-cau-kien-thep-350.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Tài nguyên nước van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-595.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-thuong-dong-xa-van-phong-huyen-nho-quan-cua-ubnd-huyen-nho-quan-346.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-dang-tai-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-duong-day-va-tba-110kv-thien-ton-tinh-ninh-binh-347.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-xa-yen-phong-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-344.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-ngoc-lam-xa-canh-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-348.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-bang-don-gia-boi-thuong-cay-trong-vat-nuoi-la-thuy-sa-n-khi-nha-nuoc-thu-hoi-da-t-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023-365.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-lam-viec-cong-an-xa-thuong-hoa-huyen-nho-quan-theo-de-an-cong-an-xa-chinh-quy-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-nho-quan-345.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-danh-gia-hoat-dong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-bien-va-hai-dao-tinh-ninh-binh-nam-2022-343.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-cac-lo-dat-co-ky-hieu-4-5-6-7-trong-dieu-chinh-cuc-bo-khu-vuc-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-thuoc-quy-hoach-phan-khu-khu-do-thi-mo-rong-ve-phia-nam-khu-1-2-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-339.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-do-thi-tai-xom-an-cu-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son-342.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-doi-may-lien-phuong-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-cua-ubnd-huyen-nho-quan-338.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-do-thi-tai-khoi-7-thi-tran-binh-minh-huyen-kim-son-giai-doan-1-341.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-mo-rong-nang-cap-tuyen-duong-thuong-kiem-doan-tu-ubnd-xa-thuong-kiem-den-ql10-340.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-truong-mam-non-xa-khanh-duong-giai-doan-1-hang-muc-xay-dung-lop-hoc-03-tang-6-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-tai-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo-cua-ubnd-xa-khanh-duong-335.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-trung-tam-xa-khanh-tien-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-334.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-ha-tang-diem-dan-cu-phuc-vu-tai-dinh-cu-tai-ban-thuong-sung-xa-ky-phu-huyen-nho-quan-336.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-van-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-332.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-cuong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-331.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-van-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-330.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-thinh-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-329.html
Khác Báo cáo Khác van-ban/khac/bao-cao-tong-hop-ket-qua-quan-trac-chat-luong-moi-truong-tinh-ninh-binh-nam-2022-337.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-khu-dong-tren-tai-xa-yen-tu-huyen-yen-mo-324.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/bao-cao-tom-tat-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-dich-vu-du-lich-sinh-thai-areca-resort-xa-ninh-thang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-333.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-nong-thon-moi-3-xa-tan-thanh-yen-loc-dinh-hoa-giai-doan-1-325.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-13-xa-kim-tan-huyen-kim-son-326.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-thu-gom-van-chuyen-va-xu-ly-chat-thai-ran-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-366.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nang-cap-cai-tao-nghia-trang-phuc-son-xa-ninh-tien-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-328.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-nghia-trang-dong-vi-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-327.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-ban-hanh-quy-dinh-dieu-kien-tach-thua-dat-dieu-kien-hop-thua-dat-va-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-doi-voi-tung-loai-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-367.html
Khác Công văn Thanh tra van-ban/khac/v-v-tham-gia-y-kien-du-thao-quyet-dinh-quy-dinh-ve-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-quyet-dinh-cong-nhan-hoa-giai-thanh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-323.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-sau-cho-xom-trung-lien-phuong-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-319.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-xa-yen-mac-yen-my-thon-tay-son-xa-yen-mac-den-xom-10-xa-yen-my-tai-xa-yen-mac-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-318.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-my-hoa-xa-kim-my-huyen-kim-son-giai-doan-1-cua-ubnd-huyen-kim-son-321.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-xa-yen-my-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-320.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-cac-lo-dat-co-ky-hieu-4-5-6-7-trong-dieu-chinh-cuc-bo-khu-vuc-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-thuoc-quy-hoach-phan-khu-khu-do-thi-mo-rong-ve-phia-nam-khu-1-2-322.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/du-thao-quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-tai-quyet-dinh-so-48-2019-qd-ubnd-ngay-27-12-2019-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-309.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-truong-mam-non-xa-kim-my-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-308.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-mot-so-tuyen-duong-truc-chinh-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-307.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-mot-so-tuyen-duong-truc-chinh-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-306.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-ha-tang-ky-thuat-khu-dan-cu-xom-7-thon-nhu-do-va-xom-9-thon-tuan-le-xa-nhu-hoa-huyen-kim-son-giai-doan-2-313.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-trung-tam-khai-thac-van-chuyen-buu-dien-tinh-ninh-binh-315.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-trung-tam-khai-thac-van-chuyen-buu-dien-tinh-ninh-binh-314.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-an-hoa-giai-doan-ii-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-304.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-gia-cong-sua-chua-thiet-bi-co-gioi-hoang-hai-star-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-xay-dung-hoang-hai-star-303.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-thuong-dong-xa-van-phong-huyen-nho-quan-311.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-truong-thcs-gia-lam-310.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-doi-may-lien-phuong-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-305.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-di-chuyen-duong-dien-35kv-va-nang-cap-duong-truc-khu-xay-dung-quang-truong-nha-van-hoa-trung-tam-huyen-tai-thi-tran-nho-quan-va-xa-lang-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-nho-quan-302.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-truong-mam-non-xa-khanh-duong-giai-doan-1-hang-muc-xay-dung-nha-lop-hoc-03-tang-06-phong-va-cac-hang-muc-phu-tro-312.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-vanh-dai-thi-tran-yen-thinh-huyen-yen-mo-cua-ubnd-huyen-yen-mo-300.html
Khác Hướng dẫn Môi trường van-ban/khac/huong-dan-quy-trinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-ke-hoach-ung-pho-su-co-tran-dau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-298.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-tram-tron-be-tong-nhua-alphalt-301.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-ket-noi-khu-vuc-trung-tam-xa-ket-hop-phong-thu-xa-yen-thanh-huyen-yen-mo-299.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-giai-phong-mat-bang-khu-dan-cu-dong-oi-xa-ninh-my-cua-ubnd-huyen-hoa-lu-294.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-an-ngai-xa-quang-lac-huyen-nho-quuan-297.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-khu-dich-vu-sinh-thai-nong-nghiep-nui-doc-296.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-tai-dinh-cu-tai-xa-yen-phong-phuc-vu-thi-cong-du-an-nang-cap-cai-tao-tuyen-duong-ket-noi-ql-12b-voi-ql-10-doan-yen-mo-kim-son-tinh-ninh-binh-tuyen-dt-480ecu-295.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-lo-vang-de-ho-xa-yen-thanh-huyen-yen-mo-cua-ban-qlda-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-289.html
Khác Thông báo Tài chính van-ban/khac/thong-bao-ve-viec-dau-gia-tai-san-thanh-ly-293.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-truong-mam-non-khu-b-kim-tan-xa-kim-tan-huyen-kim-son-288.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-chan-ma-yen-su-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-291.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-thang-long-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-cua-ubnd-huyen-nho-quan-292.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-duong-giao-thong-ranh-thoat-nuoc-khu-dan-cu-xa-yen-loc-huyen-kim-son-giai-doan-1-287.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-cho-long-xa-yen-phong-phuc-vu-thi-cong-du-an-nang-cap-cai-tao-tuyen-duong-ket-noi-quoc-lo-12b-voi-quoc-lo-10-doan-yen-mo-kim-son-tinh-ninh-binh-tuyen-dt480e-cu-290.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-manh-kien-286.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-hoang-xuan-dung-285.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-van-tien-284.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-le-nhu-quynh-283.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-le-van-khanh-282.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-manh-toan-281.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-dinh-manh-cuong-280.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-trinh-viet-hung-279.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-tai-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-co-so-khai-thac-va-che-bien-da-voi-lam-vlxd-thong-thuong-tai-mo-da-dong-giao-phuong-nam-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-275.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-truong-mam-non-xa-kim-my-277.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-quoc-lo-12b-voi-duong-truc-lien-xa-quynh-luu-quang-lac-va-khu-dan-cu-dong-trung-xa-quang-lac-273.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-xa-yen-phong-huyen-yen-mo-270.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-he-thong-kho-bai-trung-chuyen-hang-hoa-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dich-vu-va-thuong-mai-thien-khanh-263.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-lam-viec-cong-an-xa-thuong-hoa-huyen-nho-quan-theo-de-an-cong-an-xa-chinh-quy-278.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-lam-viec-cong-an-xa-cuc-phuong-huyen-nho-quan-theo-de-an-cong-an-xa-chinh-quy-274.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-xa-yen-mac-yen-my-thon-tay-son-xa-yen-mac-den-xom-10-xa-yen-my-272.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-khai-thac-mo-dat-da-phia-dong-doi-thong-nhat-thuoc-doi-giang-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-276.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-7b-xa-kim-chinh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-269.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-my-hoa-xa-kim-my-huyen-kim-son-giai-doan-1-268.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-thu-nhap-thap-tai-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-va-thuong-mai-truong-thang-259.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-tranh-trung-tam-thi-tran-nho-quan-ket-noi-duong-tinh-dt-479-voi-quoc-lo-12b-tren-truc-giao-thong-chinh-di-cac-tinh-vung-tay-bac-giai-doan-i-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-nho-quan-265.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-truong-thpt-yen-khanh-a-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-261.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-he-thong-ha-tang-ky-thuat-khu-dan-cu-xom-5-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son-giai-doan-2-256.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-xa-yen-my-huyen-yen-mo-255.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-truong-mam-non-phuong-bich-dao-thanh-pho-ninh-binh-258.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-csht-khu-dan-cu-phia-tay-duong-pham-than-duat-lo-dat-vi-06-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-257.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-sau-cho-xom-trung-lien-phuong-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-254.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-nam-pho-duc-the-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-249.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khep-kin-khu-dan-cu-thon-nguyen-xa-xa-ninh-nhat-khu-vuc-lo-dat-k-thuoc-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-dan-cu-moi-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-251.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-ha-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-250.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-he-thong-kho-bai-trung-chuyen-hang-hoa-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-cua-cong-ty-tnhh-dich-vu-va-thuong-mai-thien-khanh-264.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-tinh-cap-cho-nha-tho-xu-hao-phu-nay-la-giao-xu-hao-phu-tai-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-245.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-vanh-dai-thi-tran-yen-thinh-huyen-yen-mo-247.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-ham-rong-xa-phu-loc-huyen-nho-quan-giai-doan-1-cua-ubnd-huyen-nho-quan-244.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-nghia-trang-dong-vi-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-246.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tranh-trung-tam-thi-tran-nho-quan-ket-noi-duong-tinh-dt-479-voi-quoc-lo-12b-tren-truc-giao-thong-chinh-di-cac-tinh-vung-tay-bac-giai-doan-1-tai-xa-lang-phong-va-xa-van-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-cua-ubnd-huyen-nho-quan-267.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-cong-khai-danh-sach-cac-to-chuc-ho-gia-dinh-ca-nhan-da-nop-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-cong-nghiep-trong-nam-2021-240.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/ve-viec-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-trung-tam-xa-khanh-tien-239.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-diem-dan-cu-thon-my-thinh-vi-tri-2-xa-gia-thuy-huyen-nho-quan-238.html
Khác Khác Môi trường van-ban/khac/v-v-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-truong-mam-non-ninh-nhat-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-241.html
Khác Khác Môi trường van-ban/khac/v-v-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-gpmb-khu-dan-cu-dong-oi-xa-ninh-my-242.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-truong-thpt-yen-khanh-a-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-262.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-thu-nhap-thap-tai-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-va-thuong-mai-truong-thang-260.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-du-an-dau-tu-xay-dung-kho-bai-trung-chuyen-hang-hoa-237.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dong-tam-nam-giang-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-giai-doan-2-234.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-di-chuyen-duong-dien-35kv-va-nang-cap-duong-truc-khu-xay-dung-quang-truong-nha-van-hoa-trung-tam-huyen-233.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-tai-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nang-cap-cai-tao-nghia-trang-phuc-son-xa-ninh-tien-thanh-pho-ninh-binh-232.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-tay-duong-pham-than-duat-lo-dat-iii-06-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-236.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-tai-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-gia-cong-sua-chua-thiet-bi-co-gioi-hoang-hai-star-231.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-mot-so-tuyen-duong-truc-chinh-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-229.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-trang-trai-bao-ton-gau-ninh-binh-228.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-khu-dan-cu-an-hoa-giai-doan-ii-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-230.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-thang-long-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-227.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/ve-viec-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-ap-duong-dt-481b-giai-doan-2-va-khu-cong-cay-quyt-xa-khanh-cu-226.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-truong-mam-non-nam-binh-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-212.html
Khác Công văn Tài chính van-ban/khac/thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-211.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khep-kin-khu-dan-cu-thon-nguyen-xa-xa-ninh-nhat-khu-vuc-lo-dat-k-thuoc-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-dan-cu-moi-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-253.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-ha-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-252.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-nam-pho-duc-the-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-248.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-ham-rong-xa-phu-loc-huyen-nho-quan-giai-doan-1-cua-ubnd-huyen-nho-quan-243.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/ve-viec-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-truong-thpt-yen-khanh-a-210.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-lo-vang-de-ho-xa-yen-thanh-huyen-yen-mo-209.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dong-ran-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-208.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-tranh-trung-tam-thi-tran-nho-quan-ket-noi-duong-tinh-dt-479-voi-quoc-lo-12b-tren-truc-giao-thong-chinh-di-cac-tinh-vung-tay-bac-giai-doan-i-207.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-bong-xa-phu-son-huyen-nho-quan-cua-ubnd-huyen-nho-quan-206.html
Khác Báo cáo Môi trường van-ban/khac/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-thu-nhap-thap-tai-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-205.html
Khác Thông báo Môi trường van-ban/khac/thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-204.html
Khác Báo cáo Môi trường van-ban/khac/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xa-mai-son-huyen-yen-mo-203.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-giao-ho-tong-thi-tai-xa-hoi-ninh-huyen-kim-son-201.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-tay-duong-pham-than-duat-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-235.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-ham-rong-xa-phu-loc-huyen-nho-quan-giai-doan-1-200.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-danh-gia-hoat-dong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-bien-va-hai-dao-tinh-ninh-binh-nam-2021-199.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-ha-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-198.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-nam-pho-duc-the-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-197.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khep-kin-khu-dan-cu-thon-nguyen-xa-xa-ninh-nhat-khu-vuc-lo-dat-k-thuoc-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-dan-cu-moi-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-196.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/v-v-to-chuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-118-2021-nd-cp-va-nghi-dinh-so-120-2021-nd-cp-ngay-24-12-2021-cua-chinh-phu-195.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-tay-duong-pham-than-duat-lo-dat-iii06-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-192.html
Khác Khác Thanh tra van-ban/khac/v-v-huong-dan-cong-dan-pham-thi-ve-gui-don-den-co-quan-co-tham-quyen-giai-quyet-215.html
Khác Báo cáo Thanh tra van-ban/khac/bao-cao-ket-qua-ra-soat-xem-xet-noi-dung-phan-anh-cua-ba-dinh-thi-nhung-thon-cam-dia-xa-lac-van-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-213.html
Khác Khác Thanh tra van-ban/khac/v-v-chuyen-don-cua-cong-dan-doan-ngoc-can-214.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-bong-xa-phu-son-huyen-nho-quan-183.html
Văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/ke-hoach-kiem-tra-chuyen-nganh-dat-dai-nam-2022-182.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-kiem-tra-nam-2022-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-181.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-trung-tam-dich-vu-xang-dau-va-o-to-xe-may-ninh-binh-tai-khu-cong-nghiep-phuc-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-thuong-mai-gia-pham-184.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-thuc-hien-du-toan-thu-chi-nguon-thu-phi-le-phi-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-223.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-trang-trai-chan-nuoi-trong-cay-an-qua-tai-xa-xich-tho-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-cua-nha-dau-tu-ong-pham-van-minh-190.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-daejin-sun-vina-tai-ccn-gia-phu-xa-gia-phu-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-daejin-sun-vina-189.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-san-xuat-kinh-doanh-cua-kinh-an-toan-cua-nhua-loi-thep-cao-cap-tai-lo-cn-01-khu-cong-nghiep-phuc-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-va-san-xuat-phuc-son-188.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-san-xuat-phao-khung-tranh-phao-trang-tri-noi-that-tai-kcn-phuc-son-thanh-pho-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-phat-trien-xay-dung-toan-phat-187.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-vpc-cong-nghe-cao-ninh-binh-tai-cum-cong-nghiep-gia-lap-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-vpc-ninh-binh-186.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-san-xuat-ton-xa-go-va-lap-rap-thiet-bi-voi-hoa-sen-binh-nong-lanh-olympic-cua-cong-ty-tnhh-san-xuat-cong-nghiep-va-thuong-mai-my-viet-tai-khu-cong-nghiep-phuc-son-thanh-pho-ninh-binh-185.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-180.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-179.html
Khác Công văn Thanh tra van-ban/khac/v-v-chap-thuan-ke-hoach-kiem-tra-nam-2022-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-177.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-du-toan-nsnn-nam-2022-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-224.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nang-cap-tram-bom-con-muoi-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-tai-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-191.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran-193.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-194.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/qd-v-v-sua-doi-bo-sung-dieu-14-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-610.html
Khác Quyết định Thanh tra van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-dat-dai-khoang-san-tai-nguyen-nuoc-bao-ve-moi-truong-va-phong-chong-tham-nhung-nam-2022-176.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-du-toan-dieu-chinh-nguon-thu-phi-le-phi-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-221.html
Khác Kế hoạch Thanh tra van-ban/khac/ke-hoach-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-dat-dai-khoang-san-tai-nguyen-nuoc-bao-ve-moi-truong-va-phong-chong-tham-nhung-nam-2022-175.html
Khác Quyết định Thanh tra van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-nam-2022-cua-so-noi-vu-160.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-cat-giam-du-toan-chi-nsnn-nam-2021-219.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-am-25419-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ky-ngay-14-4-2009-cap-cho-cong-ty-tnhh-moc-thiet-bi-truong-hoc-27-7-song-van-159.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-dieu-chinh-nsnn-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-220.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-trong-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-218.html
Khác Quyết định Biển, đảo van-ban/khac/v-v-trien-khai-cuoc-thi-truc-tuyen-toan-quoc-tim-hieu-luat-canh-sat-bien-viet-nam-156.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-ho-ba-tran-thi-thanh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-thanh-tai-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-155.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-mang-ten-ong-bui-van-but-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-van-but-va-ba-dinh-thi-lua-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-151.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-mang-ten-ho-ong-bui-van-kieu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-phan-van-hung-va-ba-nguyen-thi-thuy-dung-do-nhan-chuyen-nhuong-tai-xa-kim-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-152.html
Khác Thông báo Đất đai van-ban/khac/thong-bao-ve-viec-phoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-khong-co-gia-tri-su-dung-153.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/khac/v-v-cong-khai-thong-tin-quy-dat-sach-do-trung-tam-phat-trien-quy-dat-tinh-ninh-binh-dang-quan-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-154.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-chua-noi-long-tai-phuong-phuc-thanh-thanh-pho-ninh-binh-149.html
Khác Kế hoạch Khác van-ban/khac/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-phap-luat-gioi-ve-phap-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-148.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-150.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dt-482-ket-noi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo-12-b-cua-so-giao-thong-van-tai-ninh-binh-78.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-tinh-ninh-binh-55.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-bien-va-hai-dao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-54.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Biển, đảo van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-bien-va-hai-dao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-45.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-noi-dung-quyet-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-phu-tung-o-to-tai-ccn-gia-van-xa-gia-van-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dgmv-161.html
Khác Công văn Biển, đảo van-ban/khac/v-v-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-12-2021-qd-ttg-ngay-24-3-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-ung-pho-su-co-tran-dau-158.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-ve-quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia-91.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Biển, đảo van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-ung-pho-voi-su-co-tran-dau-157.html
Khác Quyết định Biển, đảo van-ban/khac/vv-phe-duyet-chieu-rong-ranh-gioi-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-cua-tinh-ninh-binh-38.html
Khác Công văn Biển, đảo van-ban/khac/vv-cong-khai-noi-dung-tiep-thu-giai-trinh-cac-y-kien-gop-y-du-thao-xac-dinh-chieu-rong-ranh-gioi-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-tinh-ninh-binh-tren-trang-thong-tin-dien-tu-cua-tinh-ninh-binh-37.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-33.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-thuc-hien-du-toan-nsnn-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-222.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-56.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-thuc-hien-du-toan-nsnn-nam-2021-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-225.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/v-v-phe-duyet-bao-cao-hien-trang-moi-truong-tinh-ninh-binh-giai-doan-2016-2020-32.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-nam-2020-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-lan-2-28.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-lap-ban-do-ban-ve-mat-cat-hien-trang-khu-vuc-duoc-phep-khai-thac-thong-ke-kiem-ke-tru-luong-khoang-san-da-khai-thac-va-quy-trinh-phuong-phap-bieu-mau-de-xac-dinh-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te-125.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-29.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông báo Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/lich-tiep-cong-dan-cua-lanh-dao-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2021-31.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-khai-dao-cong-trinh-va-lay-mau-dia-chat-khoang-san-tai-cong-trinh-khai-dao-124.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-khoang-san-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-hoa-binh-109.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-ha-nam-108.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-cat-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-hai-tinh-ninh-binh-va-tinh-nam-dinh-107.html
Luật Bảo vệ Môi trường
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-bao-ve-moi-truong-178.html
Khác Báo cáo Tài chính van-ban/khac/bao-cao-ke-khai-va-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-nam-2019-48.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-phenh-tai-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-80.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-61.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-vu-duc-trung-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-duc-trung-va-ba-vu-thi-phuong-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-82.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-vu-van-de-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-van-de-va-ba-tran-thi-vuong-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-81.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-uy-va-ba-hoang-thi-hanh-tai-phuong-bac-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-83.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-trinh-van-can-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-tien-dung-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-84.html
Khác Công văn Khác van-ban/khac/v-v-cu-cong-chuc-tham-gia-thu-nghiem-he-thong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-danh-gia-cai-cach-hanh-chinh-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-217.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-60.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-moi-phuong-tay-son-thanh-pho-tam-diep-nam-2019-tai-phuong-tay-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-thanh-pho-tam-diep-79.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-tham-do-danh-gia-tru-luong-da-khoi-su-dung-lam-op-lat-va-my-nghe-123.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-53.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-muc-do-khoi-phuc-lai-tinh-trang-ban-dau-cua-dat-doi-voi-tung-loai-vi-pham-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-912019nd-cp-ngay-19112019-cua-chinh-phu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-44.html
Văn bản điều hành Khác Thanh tra van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-kiem-tra-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-17.html
Khác Công văn Khác van-ban/khac/v-v-xay-dung-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khoi-nha-nuoc-nam-2021-216.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-duong-van-nhue-va-ba-do-thi-loan-tai-xa-an-hoa-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-77.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-bui-thi-lien-tai-xa-ky-phu-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-76.html
Văn bản điều hành Quyết định Thanh tra van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-thanh-tra-nam-2020-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-16.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-01-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-ca-p-mang-ong-nguyen-minh-thuan-va-ba-bui-thi-dung-so-seri-cq-775017-nga-y-ca-p-27-8-2019-hu-y-01-phoi-gia-y-chu-ng-nha-n-so-cq-779811-da-bien-ta-p-mang-ten-ong-hoang-minh-khieu-va-ba-dinh-thi-yem-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-hoang-minh-khieu-va-ba-dinh-thi-yem-tai-thon-minh-giang-xa-gia-thuy-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-75.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-dinh-van-dinh-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-ta-thi-hue-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-thon-thach-loi-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-74.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-le-van-viet-va-ba-dang-thi-sinh-tai-xa-gia-tan-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-73.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-52.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/qd-v-v-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-16-2017-qd-ubnd-ngay-16-6-2017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-609.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-vv-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-162017qd-ubnd-ngay-1662017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-43.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/qd-vv-ban-hanh-bo-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-42.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-quang-thao-va-vo-la-ba-nguyen-thi-thanh-tam-tai-phuong-phuc-thanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-72.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-van-tien-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-tien-va-ba-pham-thi-luyen-tai-xa-mai-son-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-71.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dien-van-ninh-va-ba-nguyen-thi-thia-tai-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-70.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-dao-thanh-kha-va-ba-nguyen-thi-nam-thai-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dao-thanh-kha-do-nhan-thua-ke-tang-cho-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-69.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-do-ngoc-ha-tai-phuong-nam-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-68.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-59.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-van-tho-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-sinh-tho-va-ba-tran-thi-can-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-66.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-thang-tai-thon-ngo-thuong-xa-ninh-hoa-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-67.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-hieu-duy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-hieu-co-nguoi-giam-sat-la-ba-la-thi-lua-va-ba-la-thi-lua-tai-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-65.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-mao-va-ba-do-thi-hien-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-63.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-thuan-tai-xa-yen-thanh-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-64.html
Văn bản điều hành Quyết định Tuyển dụng van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-so-tnmt-nam-2020-11.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khi-tuong-thuy-van-va-bien-doi-khi-hau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-41.html
Văn bản điều hành Khác Đất đai van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-xin-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-dieu-chinh-don-gia-tien-cong-lao-dong-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-14.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song-88.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-chi-tieu-noi-bo-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-50.html
Văn bản điều hành Khác Đất đai van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-tham-dinh-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-15.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-62.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2018-58.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-dia-phuong-ve-moi-truong-40.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-57.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-51.html
Khác Báo cáo Tài chính van-ban/khac/bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-quy-che-chi-tieu-noi-bo-nam-2019-tai-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-47.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-dinh-phe-duyet-de-an-bao-cao-ket-qua-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-126.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-mot-phan/qd-v-v-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-613.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-6.html
Thủ tục hành chính về TNMT Báo cáo Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/thuc-hien-ke-hoach-so-32kh-bpc-ngay-1082012-cua-ban-phap-che-hdnd-tinh-giam-sat-viec-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-trinh-tu-thu-tuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-thuoc-linh-vuc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tu-ngay-01012010-den-ngay-3062012-23.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-90.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-bo-sung-gia-dat-vao-bang-gia-dat-dieu-chinh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2015-2019-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262017qd-ubnd-ngay-0592017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-7.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quy-che-phoi-hop-giua-van-phong-dkdd-chi-nhanh-van-phong-dkdd-voi-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-co-quan-tai-chinh-co-quan-thue-va-cac-co-quan-don-vi-khac-co-lien-quan-trong-viec-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-cua-van-phong-dkdd-truc-thuoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-072017qd-ubnd-ngay-2932017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-4.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-2-va-bai-bo-khoan-4-dieu-4-cua-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-232016qd-ubnd-ngay-2692016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-5.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/ve-viec-phe-duyet-danh-muc-vi-tri-viec-lam-va-chuc-danh-nghe-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-3.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-85.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-phan-tich-xrf-bang-thiet-bi-cam-tay-hoac-di-dong-de-xac-dinh-ham-luong-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trong-mau-dat-144.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-he-so-no-roi-doi-voi-tung-loai-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-104.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-he-so-no-roi-doi-voi-tung-loai-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-27.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tia-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-608.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-khoang-san-o-khu-vuc-giap-ranh-giua-hai-tinh-ninh-binh-va-thanh-hoa-106.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-135.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/qd-v-v-ban-hanh-gia-dich-vu-do-dac-lap-ban-do-dia-chinh-trong-truong-hop-co-quan-nha-nuoc-co-tham-quyen-giao-dat-cho-thue-dat-moi-hoach-cho-phep-thuc-hien-viec-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-o-nhung-noi-chua-co-ban-do-dia-chinh-co-toa-do-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-611.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-mot-phan/qd-v-v-ban-hanh-bo-don-gia-san-pham-do-dac-lap-ban-do-dia-chinh-dang-ky-dat-dai-tai-san-gan-lien-voi-dat-lap-ho-so-dia-chinh-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-614.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-chi-phi-tham-do-khoang-san-phai-hoan-tra-phuong-thuc-hoan-tra-quy-dinh-che-do-thu-quan-ly-su-dung-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-tham-do-khoang-san-do-nha-nuoc-da-dau-tu-96.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-ban-hanh-phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-103.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/vv-ban-hanh-phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-25.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-tong-cuc-dia-chat-va-khoang-san-viet-nam-truc-thuoc-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-98.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/vv-gui-nhan-van-ban-dien-tu-qua-he-thong-phan-mem-vnpt-ioffice-20.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-vv-bo-sung-khu-vuc-doi-lau-doi-dem-gio-xa-phu-long-huyen-nho-quan-vao-danh-muc-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-26.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/qd-v-v-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-607.html
Văn bản điều hành Kế hoạch Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-tai-so-tai-nguyen-va-moi-truong-giai-doan-2017-2020-36.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-ty-le-quy-doi-tu-so-luong-khoang-san-thanh-pham-ra-so-luong-khoang-san-nguyen-khai-va-ty-le-quy-doi-khoang-san-thanh-pham-khoang-san-nguyen-khai-tu-m3-ra-tan-de-lam-can-cu-tinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-105.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-khu-vuc-cam-tam-thoi-cam-hoat-dong-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-101.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-tham-dinh-va-phe-duyet-du-an-dau-tu-xay-dung-thiet-ke-xay-dung-va-du-toan-xay-dung-cong-trinh-mo-khoang-san-145.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-khoang-san-89.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/quyet-dinh-526qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-va-noi-dung-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-22.html
Văn bản điều hành Nghị định Đất đai van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-va-tang-cuong-thu-hut-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-8.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-41-2012-tt-bct-ngay-21-thang-12-nam-2012-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-xuat-khau-khoang-san-143.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-dieu-tra-va-thanh-lap-ban-do-hien-trang-truot-lo-dat-da-cac-vung-mien-nui-viet-nam-ty-le-1-50-000-141.html
Văn bản điều hành Quyết định Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-bo-sung-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-may-va-bien-che-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-112015qd-ubnd-ngay-1552015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-35.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-ban-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-606.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-tham-do-cat-soi-long-song-va-dat-da-lam-vat-lieu-san-lap-128.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/ket-luan-so-120-kltw-ngay-07012016-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-day-manh-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-viec-xay-dung-va-thuc-hien-qcdc-o-co-so-19.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-do-dia-chan-phan-xa-2d-tren-dat-lien-cho-cac-tram-dia-chan-tu-180-kenh-den-750-kenh-146.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-trinh-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cua-12-hang-muc-cong-viec-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-tham-do-khoang-san-147.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-bo-sung-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vlxd-thong-thuong-cua-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-va-quy-hoach-phat-trien-vlxd-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-100.html
Văn bản điều hành Quyết định Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-may-va-bien-che-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-34.html
Văn bản điều hành Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-dieu-hanh/nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-tai-nguyen-moi-truong-10.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-chi-kem-133.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-vang-goc-131.html
Thủ tục hành chính về TNMT Nghị định Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap-18.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vlxd-thong-thuong-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-99.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/v-v-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-612.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-605.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc/v-v-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-han-muc-dat-o-giao-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-dat-doi-voi-dat-o-han-muc-cong-nhan-dat-o-cho-moi-ho-gia-dinh-han-muc-giao-dat-trong-doi-nui-troc-dat-co-mat-nuoc-thuoc-nhom-dat-chua-su-dung-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-san-xuat-nong-nghiep-lam-nghiep-nuoi-trong-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-nb-604.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-102.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/thu-tuc-hanh-chinh-ve-tnmt/luat-so-552014qh13-ve-bao-ve-moi-truong-21.html
Văn bản điều hành Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-dieu-hanh/ban-hanh-quy-dinh-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nghanh-tai-nguyen-va-moi-truong-9.html
Luật Đất đai
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-dat-dai-316.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-viec-giao-nop-thu-nhan-luu-giu-bao-quan-va-cung-cap-du-lieu-ve-dia-chat-khoang-san-142.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-11-2010-tt-btnmt-ngay-05-thang-7-nam-2010-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-138.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuoc-no-an-toan-cho-mo-ham-lo-co-khi-metan-ah1-139.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-87.html
Luật Khoáng sản
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-khoang-san-317.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-trong-khai-thac-than-ham-lo-130.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-phuong-phap-tham-do-trong-luc-mat-dat-137.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-chan-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-dia-chat-cong-trinh-134.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-ban-do-dia-chat-khoang-san-chi-tiet-va-thiet-ke-bo-tri-cac-dang-cong-viec-danh-gia-khoang-san-132.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-vat-ly-lo-khoan-129.html
Luật Khoáng sản
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-khoang-san-86.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-136.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-cong-tac-nghiem-thu-ket-qua-thi-cong-va-tham-dinh-cac-du-an-bao-cao-thuoc-linh-vuc-dia-chat-va-khoang-san-140.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-cac-mo-sa-khoang-thiec-vang-va-titan-94.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-nhom-khoang-chat-nguyen-lieu-da-voi-trang-da-hoa-felspat-cao-lanh-va-magnezit-den-nam-2015-co-xet-den-nam-2025-114.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-va-hien-dai-hoa-cong-nghe-trong-nganh-cong-nghiep-khai-khoang-den-nam-2015-tam-nhin-den-nam-2025-118.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-o-viet-nam-den-nam-2020-117.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-tuyen-quang-apatit-giai-doan-2008-2020-co-tinh-den-sau-nam-2020-112.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-da-quy-dat-hiem-va-urani-giai-doan-den-2015-co-xet-den-nam-2025-110.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-su-dung-khoang-san-lam-xi-mang-o-viet-nam-den-nam-2020-116.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nganh-than-viet-nam-den-nam-2015-dinh-huong-den-nam-2025-115.html
Văn bản quy phạm pháp luật Chỉ thị Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-cac-mo-da-nham-dam-bao-an-toan-trong-khai-thac-122.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-da-carbonat-111.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-bauxit-97.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-than-95.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/vv-phe-duyet-quy-hoach-khoanh-vung-loai-khoang-san-chu-yeu-tinh-ninh-binh-den-nam-2010-va-dinh-huong-den-nam-2020-24.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-su-dung-quang-bauxit-giai-doan-2007-2015-co-xet-den-nam-2025-119.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-cromit-mangan-giai-doan-2007-2015-dinh-huong-den-nam-2025-113.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/danh-muc-cac-dien-tich-lap-ban-do-dia-chat-va-dieu-tra-khoang-san-den-nam-2020-121.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-trinh-duyet-tham-dinh-xet-va-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-trong-bao-cao-tham-do-khoang-san-93.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-tai-lieu-va-thu-tuc-cong-nhan-chi-tieu-tam-thoi-tinh-tru-luong-khoang-san-ran-92.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-lien-tich-huong-dan-chuyen-giao-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-tu-so-cong-nghe-ve-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-127.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-chinh-sach-bao-ho-quyen-loi-cua-nhan-dan-dia-phuong-noi-co-khoang-san-duoc-khai-thac-che-bien-va-bao-ve-tai-nguyen-khoang-san-chua-khai-thac-120.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-49.html
Công khai Khác Biển, đảo van-ban/cong-khai/du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-ve-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-528.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/bao-cao-tom-tat-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-cuu-ho-cuu-nan-ket-hop-giao-thong-tu-quoc-lo-10-den-de-ta-song-vac-bo-kenh-bac-ho-cua-xa-khanh-cu-huyen-yen-khanh-452.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tranh-trung-tam-thi-tran-nho-quan-ket-noi-duong-tinh-dt-479-voi-quoc-lo-12b-tren-truc-giao-thong-chinh-di-cac-tinh-vung-tay-bac-giai-doan-1-266.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-cum-cong-nghiep-khanh-loi-tai-xa-khanh-loi-xa-khanh-tien-xa-khanh-thien-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-ha-tang-bao-minh-khanh-hong-174.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dong-tay-tinh-ninh-binh-giai-doan-i-tai-thanh-pho-tam-diep-va-huyen-nho-quan-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-173.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-va-gia-cong-cac-san-pham-nhua-tai-ccn-khanh-thuong-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-manh-toan-plastic-ninh-binh-172.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-va-gia-cong-cac-san-pham-nhua-tai-ccn-khanh-thuong-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-manh-toan-plastic-ninh-binh-171.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-winnercom-vina-tai-ccn-gia-lap-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-winnercom-vina-170.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-khu-dong-nuon-xa-yen-tu-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-169.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-khai-thac-dat-da-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-khu-vuc-doi-trai-vong-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-dieu-chinh-cua-cong-ty-tnhh-xay-dung-thong-nhat-168.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi-phia-bac-tieu-khu-ix-thuoc-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-va-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-cua-cong-ty-co-phan-kosy-167.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-doi-tu-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-166.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-khu-nha-o-binh-minh-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-cua-cong-ty-co-phan-bat-dong-san-my-165.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-cum-cong-nghiep-khanh-thuong-giai-doan-dieu-chinh-mo-rong-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-ha-tang-bao-minh-khanh-hong-164.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-cum-cong-nghiep-yen-tho-tai-thi-tran-yen-thinh-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-tan-thanh-163.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-san-xuat-my-pham-global-tone-nang-cong-suat-tai-ccn-khanh-thuong-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-global-tone-162.html
Văn bản điều hành Thông báo Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-30.html
Văn bản mới