Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH

Địa chỉ: Số 102, đường 30/6, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229 3871207 - Fax: 0229 3897050 - Email: stnmt@ninhbinh.gov.vn

A. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

B. Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

1. Đồng chí Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở:

- Là người đứng đầu Sở; phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình;

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành toàn diện hoạt động của cơ quan; phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Sở;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy hoạch, kế hoạch phát triển của Sở, của ngành; công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng nâng lương Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tài khoản chung của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chỉ đạo, tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Giám đốc Sở khi được đề nghị hoặc khi thấy cần thiết;

- Ủy quyền hoạch giao cho một Phó Giám đốc Sở phụ trách khi đi công tác hoặc thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh giao;

- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành và giải quyết các lĩnh vực: Tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo; quan trắc tài nguyên và môi trường và công tác dân vận chính quyền; phụ trách chung địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, ngoài lĩnh vực phụ trách, có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí Phó Giám đốc Sở khác giải quyết các nội dung về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; trực tiếp ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản; Chi cục Môi trường và Biển, đảo; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành và giải quyết các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; định giá đất; phát triển quỹ đất; kỹ thuật tài nguyên và môi trường; công tác tổng hợp báo cáo, cải cách hành chính, kế hoạch - tài chính; ký hợp đồng thuê đất; phụ trách chung địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn, ngoài lĩnh vực phụ trách, có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí Phó Giám đốc Sở khác giải quyết các nội dung về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; trực tiếp ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh và ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn;

- Là người được Chủ tài khoản ủy quyền thứ nhất, phụ trách tài vụ, tài chính cơ quan Sở;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quy hoạch, kế hoạch, định giá đất và giao đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

4. Đồng chí Phạm Ngọc Anh, Phó Giám đốc Sở:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành và giải quyết các lĩnh vực: Đăng ký đất đai; đo đạc, bản đồ và viễn thám; công nghệ thông tin; phụ trách chung địa bàn các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô và thành phố Tam Điệp; ngoài lĩnh vực phụ trách, có trách nhiệm phối hợp với các đồng chí Phó Giám đốc Sở khác giải quyết các nội dung về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; trực tiếp ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô và thành phố Tam Điệp;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ; Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

Văn bản mới