Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Dự toán

Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/12/2023

Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024

Thứ năm, 28/12/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 18/10/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2023

Thứ sáu, 07/04/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 28/02/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 của Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 11/01/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán cấp bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ tư, 11/01/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán cấp bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ sáu, 02/12/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán cấp bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ năm, 29/09/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2021

Thứ sáu, 29/04/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2021

Thứ sáu, 29/04/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

Thứ sáu, 29/04/2022

Quyết định v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 21/01/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022

Thứ hai, 10/01/2022

Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2021

Thứ sáu, 05/03/2021

Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020

Thứ tư, 18/03/2020
Văn bản mới