Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Lãnh đạo đơn vị

1. VĂN PHÒNG SỞ

* Ông: Nguyễn Mạnh Thắng, Chánh Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0914 413 209

- Email: thangnm.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Phạm Thế Tài, Phó Chánh Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0916 526 529

- Email: taipt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Phạm Thị Thảo, Phó Chánh Văn phòng Sở

- Điện thoại: 0888 913 666

- Email: thaopt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

2. THANH TRA SỞ

* Ông: Lê Quang Vinh, Chánh Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0986 457 333

- Email: vinhlq.stnmt@ninhbinh.gov.vn

*Bà: Đỗ Thị Hương, Phó Chánh Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0947 805 619

- Email: huongdt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

3. PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC - KHOÁNG SẢN

*Bà: Nguyễn Thị Thu Thương, Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912 895 338

- Email: thuongntt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

4. PHÒNG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT

* Ông: Lã Phú Bắc, Trưởng phòng

- Điện thoại: 0913 292 403

- Email: baclp.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Trần Thị Diệu Linh, Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912 782 289

- Email: linhttd.stnmt@ninhbinh.gov.vn

5. PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

* Bà: Điền Thị Hào, Trưởng phòng

- Điện thoại: 0904 987 909

- Email: haodt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Vũ Tiến Đạt, Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982 082 840

- Email: datvt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Đinh Hữu Bắc, Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0961 722 888

- Email: bacdh.stnmt@ninhbinh.gov.vn

6. CHI CỤC MÔI TRƯỜNG VÀ BIỂN, ĐẢO

* Ông: Nguyễn Xuân Đức, Chi cục trưởng

- Điện thoại: 0915 053 044

- Email: ducnx.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Trịnh Quang Nam, Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại: 0943 910 206

- Email: namtq.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Hà Thị Bích Việt, Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại: 0916 072 715

- Email: viethtb.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Đinh Thị Huyền Nhung, Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại: 0913 878 006

- Email: nhungdth.stnmt@ninhbinh.gov.vn

7. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

* Ông: Nguyễn Trường Tuấn, Giám đốc

- Điện thoại: 0904 033 773

- Email: tuannt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Đỗ Anh Minh, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0912 196 670

- Email: minhda.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0913 061 289

- Email: hapt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Vũ Thị Lụa, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0917 709 547

- Email: luavt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

8. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* Bà: Đặng Thị Thanh Hương, Giám đốc

- Điện thoại: 0945 076 666

- Email: huongdtt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Trần Đức Toàn, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0983 612 061

- Email: toantd.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Nguyễn Quang Tường, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0912 351 031

- Email: tuongnq.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Bà: Nguyễn Thị Mai, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0913 241 677

- Email: maint.stnmt@ninhbinh.gov.vn

9. TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* Ông: Đinh Quốc Công, Giám đốc

- Điện thoại: 0989 635 635

- Email: congdq.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0903 221 271

- Email: tuanna.stnmt@ninhbinh.gov.vn

* Ông: Phạm Lê Dũng, Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0912 623 526

- Email: dungpl.stnmt@ninhbinh.gov.vn

 

Văn bản mới