Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Thứ tư, 15/02/2023

Thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ

Thứ tư, 20/07/2022

Thực hiện Công văn số 916-CV/BTCTU ngày 18/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ

Theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng  ngày 20/11/2018 và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai công tác quy hoạch cán bộ đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết.

Thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ

Thứ tư, 20/07/2022

Thực hiện Công văn số 874-CV/BTCTU ngày 18/7/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thông báo kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ

Theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng  ngày 20/11/2018 và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai công tác quy hoạch cán bộ trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết.

 

Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022

Thứ ba, 12/07/2022

Thông báo Công khai kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Sở quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ tư, 15/06/2022
Văn bản mới