Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-sua-doi-bo-sung-dieu-14-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-610.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-16-2017-qd-ubnd-ngay-16-6-2017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-609.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tia-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-608.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-ban-hanh-gia-dich-vu-do-dac-lap-ban-do-dia-chinh-trong-truong-hop-co-quan-nha-nuoc-co-tham-quyen-giao-dat-cho-thue-dat-moi-hoach-cho-phep-thuc-hien-viec-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-o-nhung-noi-chua-co-ban-do-dia-chinh-co-toa-do-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-611.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-607.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-ban-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-606.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/v-v-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-612.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-605.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/v-v-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-han-muc-dat-o-giao-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-dat-doi-voi-dat-o-han-muc-cong-nhan-dat-o-cho-moi-ho-gia-dinh-han-muc-giao-dat-trong-doi-nui-troc-dat-co-mat-nuoc-thuoc-nhom-dat-chua-su-dung-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-san-xuat-nong-nghiep-lam-nghiep-nuoi-trong-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-nb-604.html
Văn bản mới