Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Khác
Công khai Công văn Khác van-ban/v-v-de-nghi-trien-khai-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ban-hanh-ky-2019-2023-578.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023-603.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-ve-hoat-dong-do-dac-va-ban-do-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-582.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-568.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-van-phong-dang-ky-dat-dai-thuoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-583.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-bien-va-hai-dao-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-570.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-569.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khác van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-20-2016-tt-btnmt-ngay-25-thang-8-nam-2016-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-ve-xay-dung-khai-thac-va-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-534.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-quan-ly-khai-thac-chia-se-va-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-khai-thac-va-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-584.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-muc-thu-tien-su-dung-khu-vuc-bien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2023-2027-615.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-600.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-587.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-khi-tuong-thuy-van-moi-truong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-599.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-do-dac-va-ban-do-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-598.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/qd-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-dat-dai-tong-hop-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-597.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-ban-hanh-quy-dinh-han-muc-giao-dat-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-589.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-ban-hanh-quy-dinh-han-muc-giao-dat-han-muc-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-ho-gia-dinh-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-588.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-gop-quyen-su-dung-dat-va-dieu-chinh-lai-quyen-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-590.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-quy-dinh-viec-thu-hoi-dat-doi-voi-truong-hop-ben-thue-dat-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-trong-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-591.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly-viec-lay-y-kien-nguoi-dan-va-cong-khai-viec-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep-de-su-dung-vao-muc-dich-cong-cong-hoac-giao-thue-cho-nguoi-su-dung-dat-lien-ke-tren-dia-ban-tinh-nb-592.html
Khác Báo cáo Khác van-ban/bao-cao-tong-hop-ket-qua-quan-trac-chat-luong-moi-truong-tinh-ninh-binh-nam-2022-337.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-manh-kien-286.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-hoang-xuan-dung-285.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-van-tien-284.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-le-nhu-quynh-283.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-le-van-khanh-282.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-manh-toan-281.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-dinh-manh-cuong-280.html
Khác Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-trinh-viet-hung-279.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-sua-doi-bo-sung-dieu-14-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-610.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-thay-the-trong-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-218.html
Khác Kế hoạch Khác van-ban/ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-phap-luat-gioi-ve-phap-luat-phong-chong-tham-nhung-nam-2021-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-148.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-co-cau-to-chuc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-150.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-tinh-ninh-binh-55.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-bien-va-hai-dao-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-54.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông báo Khác van-ban/lich-tiep-cong-dan-cua-lanh-dao-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2021-31.html
Khác Công văn Khác van-ban/v-v-cu-cong-chuc-tham-gia-thu-nghiem-he-thong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-danh-gia-cai-cach-hanh-chinh-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-217.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-53.html
Khác Công văn Khác van-ban/v-v-xay-dung-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khoi-nha-nuoc-nam-2021-216.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-52.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-16-2017-qd-ubnd-ngay-16-6-2017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-609.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-51.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tia-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-608.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-ban-hanh-gia-dich-vu-do-dac-lap-ban-do-dia-chinh-trong-truong-hop-co-quan-nha-nuoc-co-tham-quyen-giao-dat-cho-thue-dat-moi-hoach-cho-phep-thuc-hien-viec-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-o-nhung-noi-chua-co-ban-do-dia-chinh-co-toa-do-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-611.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/qd-v-v-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-607.html
Văn bản điều hành Kế hoạch Khác van-ban/ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-tai-so-tai-nguyen-va-moi-truong-giai-doan-2017-2020-36.html
Văn bản điều hành Quyết định Khác van-ban/ve-viec-bo-sung-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-may-va-bien-che-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-112015qd-ubnd-ngay-1552015-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-35.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-tai-ban-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-26-2014-qd-ubnd-ngay-19-9-2014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-606.html
Văn bản điều hành Quyết định Khác van-ban/vv-ban-hanh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-may-va-bien-che-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-34.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/v-v-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-612.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-605.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quyết định Khác van-ban/v-v-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-han-muc-dat-o-giao-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-dat-doi-voi-dat-o-han-muc-cong-nhan-dat-o-cho-moi-ho-gia-dinh-han-muc-giao-dat-trong-doi-nui-troc-dat-co-mat-nuoc-thuoc-nhom-dat-chua-su-dung-cho-moi-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-san-xuat-nong-nghiep-lam-nghiep-nuoi-trong-thuy-san-tren-dia-ban-tinh-nb-604.html
Văn bản điều hành Thông báo Khác van-ban/lich-tiep-cong-dan-dinh-ky-30.html
Văn bản mới