Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Trung ương
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Tài nguyên nước van-ban/luat-tai-nguyen-nuoc-553.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu van-ban/thong-tu-quy-dinh-ve-quy-trinh-ky-thuat-du-bao-canh-bao-khi-tuong-thuy-van-trong-dieu-kien-binh-thuong-536.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Biển, đảo van-ban/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-dieu-tra-khao-sat-tong-hop-tai-nguyen-moi-truong-bien-do-sau-tu-20m-nuoc-tro-len-bang-tau-bien-535.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-trinh-thiet-lap-bo-du-lieu-lop-phu-mat-dat-phuc-vu-tinh-toan-phat-thai-khi-nha-kinh-su-dung-du-lieu-vien-tham-quang-hoc-533.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khác van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-20-2016-tt-btnmt-ngay-25-thang-8-nam-2016-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-ve-xay-dung-khai-thac-va-su-dung-co-so-du-lieu-tai-nguyen-moi-truong-bien-va-hai-dao-534.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thu-gom-van-chuyen-luu-giu-tai-che-tai-su-dung-va-xu-ly-cac-chat-duoc-kiem-soat-532.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Đất đai van-ban/nghi-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-hop-nhat-7-nghi-dinh-gom-nd43-2014-nd01-2017-nd36-2018-nd62-2019-nd148-2020-nd104-2022-nd10-2023-431.html
Luật Giá
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Tài chính van-ban/luat-gia-487.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Tài chính van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-trinh-kiem-toan-vu-viec-co-dau-hieu-tham-nhung-376.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Đất đai van-ban/nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-379.html
Văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch Thanh tra van-ban/ke-hoach-kiem-tra-chuyen-nganh-dat-dai-nam-2022-182.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-chi-tiet-thuc-hien-kiem-tra-nam-2022-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-181.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-180.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Môi trường van-ban/quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong-179.html
Khác Công văn Thanh tra van-ban/v-v-chap-thuan-ke-hoach-kiem-tra-nam-2022-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-177.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Thanh tra van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran-193.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Thanh tra van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-194.html
Khác Công văn Biển, đảo van-ban/v-v-trien-khai-thuc-hien-quyet-dinh-so-12-2021-qd-ttg-ngay-24-3-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-ung-pho-su-co-tran-dau-158.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/nghi-dinh-ve-quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia-91.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Biển, đảo van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-ung-pho-voi-su-co-tran-dau-157.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-nam-2021-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-33.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Thanh tra van-ban/quyet-dinh-vv-ban-hanh-ke-hoach-dieu-chinh-bo-sung-thuc-hien-nhiem-vu-kiem-tra-nam-2020-cua-tong-cuc-quan-ly-dat-dai-lan-2-28.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ve-lap-ban-do-ban-ve-mat-cat-hien-trang-khu-vuc-duoc-phep-khai-thac-thong-ke-kiem-ke-tru-luong-khoang-san-da-khai-thac-va-quy-trinh-phuong-phap-bieu-mau-de-xac-dinh-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te-125.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông báo Khác van-ban/lich-tiep-cong-dan-cua-lanh-dao-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2021-31.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-khai-dao-cong-trinh-va-lay-mau-dia-chat-khoang-san-tai-cong-trinh-khai-dao-124.html
Luật Bảo vệ Môi trường
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Môi trường van-ban/luat-bao-ve-moi-truong-178.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-tham-do-danh-gia-tru-luong-da-khoi-su-dung-lam-op-lat-va-my-nghe-123.html
Văn bản điều hành Khác Thanh tra van-ban/vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-kiem-tra-nam-2020-cua-cac-don-vi-truc-thuoc-bo-17.html
Văn bản điều hành Quyết định Thanh tra van-ban/ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-thanh-tra-nam-2020-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-16.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song-88.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-dinh-phe-duyet-de-an-bao-cao-ket-qua-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-126.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-90.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-85.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-phan-tich-xrf-bang-thiet-bi-cam-tay-hoac-di-dong-de-xac-dinh-ham-luong-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trong-mau-dat-144.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-135.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-chi-phi-tham-do-khoang-san-phai-hoan-tra-phuong-thuc-hoan-tra-quy-dinh-che-do-thu-quan-ly-su-dung-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-tham-do-khoang-san-do-nha-nuoc-da-dau-tu-96.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-tong-cuc-dia-chat-va-khoang-san-viet-nam-truc-thuoc-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-98.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-tham-dinh-va-phe-duyet-du-an-dau-tu-xay-dung-thiet-ke-xay-dung-va-du-toan-xay-dung-cong-trinh-mo-khoang-san-145.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-khoang-san-89.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-41-2012-tt-bct-ngay-21-thang-12-nam-2012-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-xuat-khau-khoang-san-143.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-dieu-tra-va-thanh-lap-ban-do-hien-trang-truot-lo-dat-da-cac-vung-mien-nui-viet-nam-ty-le-1-50-000-141.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-tham-do-cat-soi-long-song-va-dat-da-lam-vat-lieu-san-lap-128.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/ket-luan-so-120-kltw-ngay-07012016-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-day-manh-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-viec-xay-dung-va-thuc-hien-qcdc-o-co-so-19.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-do-dia-chan-phan-xa-2d-tren-dat-lien-cho-cac-tram-dia-chan-tu-180-kenh-den-750-kenh-146.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-ban-hanh-quy-trinh-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cua-12-hang-muc-cong-viec-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-tham-do-khoang-san-147.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-chi-kem-133.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-vang-goc-131.html
Thủ tục hành chính về TNMT Nghị định Đất đai van-ban/ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap-18.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/luat-so-552014qh13-ve-bao-ve-moi-truong-21.html
Văn bản điều hành Quyết định Đất đai van-ban/ban-hanh-quy-dinh-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nghanh-tai-nguyen-va-moi-truong-9.html
Luật Đất đai
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Đất đai van-ban/luat-dat-dai-316.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ve-viec-giao-nop-thu-nhan-luu-giu-bao-quan-va-cung-cap-du-lieu-ve-dia-chat-khoang-san-142.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-sua-doi-bo-sung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-11-2010-tt-btnmt-ngay-05-thang-7-nam-2010-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-138.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuoc-no-an-toan-cho-mo-ham-lo-co-khi-metan-ah1-139.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-87.html
Luật Khoáng sản
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/luat-khoang-san-317.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-trong-khai-thac-than-ham-lo-130.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-phuong-phap-tham-do-trong-luc-mat-dat-137.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-chan-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-dia-chat-cong-trinh-134.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-ban-do-dia-chat-khoang-san-chi-tiet-va-thiet-ke-bo-tri-cac-dang-cong-viec-danh-gia-khoang-san-132.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-vat-ly-lo-khoan-129.html
Luật Khoáng sản
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/luat-khoang-san-86.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-ve-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-136.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-quy-dinh-cong-tac-nghiem-thu-ket-qua-thi-cong-va-tham-dinh-cac-du-an-bao-cao-thuoc-linh-vuc-dia-chat-va-khoang-san-140.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-cac-mo-sa-khoang-thiec-vang-va-titan-94.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-nhom-khoang-chat-nguyen-lieu-da-voi-trang-da-hoa-felspat-cao-lanh-va-magnezit-den-nam-2015-co-xet-den-nam-2025-114.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-va-hien-dai-hoa-cong-nghe-trong-nganh-cong-nghiep-khai-khoang-den-nam-2015-tam-nhin-den-nam-2025-118.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-o-viet-nam-den-nam-2020-117.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-tuyen-quang-apatit-giai-doan-2008-2020-co-tinh-den-sau-nam-2020-112.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-da-quy-dat-hiem-va-urani-giai-doan-den-2015-co-xet-den-nam-2025-110.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-su-dung-khoang-san-lam-xi-mang-o-viet-nam-den-nam-2020-116.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nganh-than-viet-nam-den-nam-2015-dinh-huong-den-nam-2025-115.html
Văn bản quy phạm pháp luật Chỉ thị Khoáng sản van-ban/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-cac-mo-da-nham-dam-bao-an-toan-trong-khai-thac-122.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-da-carbonat-111.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-bauxit-97.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-than-95.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-su-dung-quang-bauxit-giai-doan-2007-2015-co-xet-den-nam-2025-119.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-cromit-mangan-giai-doan-2007-2015-dinh-huong-den-nam-2025-113.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/danh-muc-cac-dien-tich-lap-ban-do-dia-chat-va-dieu-tra-khoang-san-den-nam-2020-121.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-trinh-duyet-tham-dinh-xet-va-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-trong-bao-cao-tham-do-khoang-san-93.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-tai-lieu-va-thu-tuc-cong-nhan-chi-tieu-tam-thoi-tinh-tru-luong-khoang-san-ran-92.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/thong-tu-lien-tich-huong-dan-chuyen-giao-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-tu-so-cong-nghe-ve-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-127.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/quyet-dinh-ve-chinh-sach-bao-ho-quyen-loi-cua-nhan-dan-dia-phuong-noi-co-khoang-san-duoc-khai-thac-che-bien-va-bao-ve-tai-nguyen-khoang-san-chua-khai-thac-120.html
Văn bản mới