Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Khoáng sản
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-ve-quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia-91.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-lap-ban-do-ban-ve-mat-cat-hien-trang-khu-vuc-duoc-phep-khai-thac-thong-ke-kiem-ke-tru-luong-khoang-san-da-khai-thac-va-quy-trinh-phuong-phap-bieu-mau-de-xac-dinh-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te-125.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-khai-dao-cong-trinh-va-lay-mau-dia-chat-khoang-san-tai-cong-trinh-khai-dao-124.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-khoang-san-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-hoa-binh-109.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-tinh-ninh-binh-va-tinh-ha-nam-108.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-khoang-san-cat-tai-khu-vuc-giap-ranh-giua-hai-tinh-ninh-binh-va-tinh-nam-dinh-107.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-tham-do-danh-gia-tru-luong-da-khoi-su-dung-lam-op-lat-va-my-nghe-123.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-ve-quan-ly-cat-soi-long-song-va-bao-ve-long-bo-bai-song-88.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-dinh-phe-duyet-de-an-bao-cao-ket-qua-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-126.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-ve-phuong-phap-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-90.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-37-luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-85.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-phan-tich-xrf-bang-thiet-bi-cam-tay-hoac-di-dong-de-xac-dinh-ham-luong-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trong-mau-dat-144.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-he-so-no-roi-doi-voi-tung-loai-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-104.html
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quy-che-phoi-hop-cong-tac-quan-ly-khoang-san-o-khu-vuc-giap-ranh-giua-hai-tinh-ninh-binh-va-thanh-hoa-106.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-huong-dan-xuat-khau-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-135.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-chi-phi-tham-do-khoang-san-phai-hoan-tra-phuong-thuc-hoan-tra-quy-dinh-che-do-thu-quan-ly-su-dung-chi-phi-danh-gia-tiem-nang-khoang-san-tham-do-khoang-san-do-nha-nuoc-da-dau-tu-96.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-ban-hanh-phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-103.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-tong-cuc-dia-chat-va-khoang-san-viet-nam-truc-thuoc-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-98.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-quy-dinh-ty-le-quy-doi-tu-so-luong-khoang-san-thanh-pham-ra-so-luong-khoang-san-nguyen-khai-va-ty-le-quy-doi-khoang-san-thanh-pham-khoang-san-nguyen-khai-tu-m3-ra-tan-de-lam-can-cu-tinh-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-105.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-khu-vuc-cam-tam-thoi-cam-hoat-dong-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-101.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-tham-dinh-va-phe-duyet-du-an-dau-tu-xay-dung-thiet-ke-xay-dung-va-du-toan-xay-dung-cong-trinh-mo-khoang-san-145.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-khoang-san-89.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-41-2012-tt-bct-ngay-21-thang-12-nam-2012-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-quy-dinh-ve-xuat-khau-khoang-san-143.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-dieu-tra-va-thanh-lap-ban-do-hien-trang-truot-lo-dat-da-cac-vung-mien-nui-viet-nam-ty-le-1-50-000-141.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-ve-cong-tac-tham-do-cat-soi-long-song-va-dat-da-lam-vat-lieu-san-lap-128.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cong-tac-do-dia-chan-phan-xa-2d-tren-dat-lien-cho-cac-tram-dia-chan-tu-180-kenh-den-750-kenh-146.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-trinh-va-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cua-12-hang-muc-cong-viec-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-tham-do-khoang-san-147.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-bo-sung-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vlxd-thong-thuong-cua-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-va-quy-hoach-phat-trien-vlxd-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-100.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-chi-kem-133.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-tham-do-va-phan-cap-tru-luong-cap-tai-nguyen-khoang-san-vang-goc-131.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-khoang-san-lam-vlxd-thong-thuong-tinh-ninh-binh-den-nam-2020-dinh-huong-den-nam-2030-99.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-v-v-phe-duyet-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-102.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-viec-giao-nop-thu-nhan-luu-giu-bao-quan-va-cung-cap-du-lieu-ve-dia-chat-khoang-san-142.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-sua-doi-bo-sung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-11-2010-tt-btnmt-ngay-05-thang-7-nam-2010-cua-bo-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-138.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-thuoc-no-an-toan-cho-mo-ham-lo-co-khi-metan-ah1-139.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-87.html
Luật Khoáng sản
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-khoang-san-317.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-trong-khai-thac-than-ham-lo-130.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-phuong-phap-tham-do-trong-luc-mat-dat-137.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-chan-trong-dieu-tra-co-ban-dia-chat-ve-khoang-san-va-dia-chat-cong-trinh-134.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-noi-dung-lap-ban-do-dia-chat-khoang-san-chi-tiet-va-thiet-ke-bo-tri-cac-dang-cong-viec-danh-gia-khoang-san-132.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ky-thuat-do-dia-vat-ly-lo-khoan-129.html
Luật Khoáng sản
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/luat-khoang-san-86.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-ve-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-136.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-quy-dinh-cong-tac-nghiem-thu-ket-qua-thi-cong-va-tham-dinh-cac-du-an-bao-cao-thuoc-linh-vuc-dia-chat-va-khoang-san-140.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-cac-mo-sa-khoang-thiec-vang-va-titan-94.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-nhom-khoang-chat-nguyen-lieu-da-voi-trang-da-hoa-felspat-cao-lanh-va-magnezit-den-nam-2015-co-xet-den-nam-2025-114.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-de-an-doi-moi-va-hien-dai-hoa-cong-nghe-trong-nganh-cong-nghiep-khai-khoang-den-nam-2015-tam-nhin-den-nam-2025-118.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-o-viet-nam-den-nam-2020-117.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-tuyen-quang-apatit-giai-doan-2008-2020-co-tinh-den-sau-nam-2020-112.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-da-quy-dat-hiem-va-urani-giai-doan-den-2015-co-xet-den-nam-2025-110.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-tham-do-khai-thac-va-su-dung-khoang-san-lam-xi-mang-o-viet-nam-den-nam-2020-116.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-nganh-than-viet-nam-den-nam-2015-dinh-huong-den-nam-2025-115.html
Văn bản quy phạm pháp luật Chỉ thị Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/chi-thi-ve-viec-tang-cuong-quan-ly-chan-chinh-hoat-dong-khai-thac-cac-mo-da-nham-dam-bao-an-toan-trong-khai-thac-122.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-da-carbonat-111.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-bauxit-97.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-tham-do-phan-cap-tru-luong-va-tai-nguyen-than-95.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-su-dung-quang-bauxit-giai-doan-2007-2015-co-xet-den-nam-2025-119.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-phe-duyet-quy-hoach-phan-vung-tham-do-khai-thac-che-bien-va-su-dung-quang-cromit-mangan-giai-doan-2007-2015-dinh-huong-den-nam-2025-113.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/danh-muc-cac-dien-tich-lap-ban-do-dia-chat-va-dieu-tra-khoang-san-den-nam-2020-121.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-trinh-duyet-tham-dinh-xet-va-phe-duyet-tru-luong-khoang-san-trong-bao-cao-tham-do-khoang-san-93.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-tai-lieu-va-thu-tuc-cong-nhan-chi-tieu-tam-thoi-tinh-tru-luong-khoang-san-ran-92.html
Văn bản quy phạm pháp luật Thông tư Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/thong-tu-lien-tich-huong-dan-chuyen-giao-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-tu-so-cong-nghe-ve-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-127.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Khoáng sản van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-chinh-sach-bao-ho-quyen-loi-cua-nhan-dan-dia-phuong-noi-co-khoang-san-duoc-khai-thac-che-bien-va-bao-ve-tai-nguyen-khoang-san-chua-khai-thac-120.html
Văn bản mới