Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Công khai
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-duy-tu-bao-duong-sua-chua-va-xay-dung-nha-da-nang-truong-trung-hoc-co-so-gia-phu-616.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-huyen-noi-thon-9-xa-dong-son-voi-xa-yen-dong-huyen-yen-mo-ket-hop-he-thong-thoat-nuoc-chong-ngap-ung-tren-dia-ban-xa-dong-son-thanh-pho-tam-diep-619.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-giao-dat-gian-dan-xa-yen-lam-617.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-sau-cho-xom-trung-lien-phuong-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-giai-doan-2-618.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-duong-truc-trung-tam-xa-den-lang-duong-quan-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-593.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-trung-tam-y-te-huyen-kim-son-giai-doan-1-574.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-tuyen-duong-lien-xa-giap-song-yem-huyen-kim-son-576.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-yen-binh-xa-yen-loc-huyen-kim-son-575.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-song-truc-cong-thon-nam-va-cac-cong-trinh-tren-tuyen-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-577.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-tuyen-duong-ket-noi-khu-du-lich-ninh-hai-ninh-xuan-573.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-huyen-doi-giai-doan-2-594.html
Công khai Khác Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-cong-khai-noi-dung-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-nha-may-san-xuat-gia-cong-giay-dep-vat-tu-nguyen-phu-lieu-giay-dep-xuat-khau-571.html
Công khai Công văn Khác van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-trien-khai-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ban-hanh-ky-2019-2023-578.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-mo-hinh-trang-trai-nong-nghiep-cong-nghe-israel-thanh-nga-luxury-566.html
Công khai Khác Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-cong-khai-noi-dung-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-nha-may-san-xuat-gia-cong-giay-dep-xuat-khau-572.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-ngu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-1-562.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-san-van-dong-the-duc-the-thao-van-hoa-trung-tam-xa-yen-thanh-561.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-san-xuat-gia-cong-kinh-xay-dung-cong-trinh-567.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-he-thong-giao-thong-phat-trien-kinh-te-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-565.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/ve-viec-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-tuyen-de-cau-dang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-564.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-truc-chinh-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-563.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-khach-san-ninh-binh-semony-hotel-and-resort-539.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-trung-tam-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-di-xa-doan-ket-huyen-yen-thuy-tinh-hoa-binh-543.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-tuyen-de-nam-can-doan-tu-cau-nho-quan-den-cau-sui-ket-hop-giao-thong-va-phong-chong-thien-tai-bao-ve-khu-dan-cu-5-xa-va-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-542.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nang-cap-duong-lien-xa-thanh-lac-son-thanh-huyen-nho-quan-541.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/ve-viec-de-nghi-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-san-the-thao-xa-kim-my-va-cac-hang-muc-phu-tro-540.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-11-xa-dong-huong-huyen-kim-son-544.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-cai-tao-nang-cap-he-thong-cap-nuoc-ngot-tu-song-vac-den-cac-xa-thi-tran-thuoc-tieu-khu-iii-iv-v-va-khu-ngoai-de-binh-minh-ii-huyen-kim-son-552.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-lien-xa-quang-lac-phu-long-on-dinh-dan-cu-phat-trien-kinh-te-vung-nui-dac-biet-kho-khan-huyen-nho-quan-551.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-4-xa-kim-chinh-huyen-kim-son-550.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-1-phia-nam-duong-ql10-xa-hung-tien-huyen-kim-son-549.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-8-xa-dinh-hoa-huyen-kim-son-548.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-12-xa-hoi-ninh-huyen-kim-son-giai-doan-2-547.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-my-hoa-xa-kim-my-huyen-kim-son-giai-doan-2-546.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xom-12-va-xom-13-xa-quang-thien-huyen-kim-son-545.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/cong-khai/quyet-dinh-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-568.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-dich-vu-thuong-mai-tong-hop-hong-duyen-531.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-du-lich-ket-hop-de-bao-tach-nuoc-nui-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-tai-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-529.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-truong-mam-non-xa-ninh-hai-giai-doan-1-tai-xa-ninh-hai-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-526.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-kinh-doanh-dich-vu-tong-hop-an-vuong-527.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/cong-khai/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-bien-va-hai-dao-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-570.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-giai-phong-mat-bang-du-an-xay-dung-duong-quyet-thang-giai-doan-1-530.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-555.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-chi-tieu-noi-bo-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-554.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-tai-dinh-cu-xa-khanh-hoa-nam-trong-lo-dat-vii-27-thuoc-quy-hoach-phan-khu-do-thi-mo-rong-ve-phia-nam-khu-1-2-trong-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-507.html
Công khai Quyết định Khác van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-trong-linh-vuc-dat-dai-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-569.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-556.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-1-509.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-557.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-qsd-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-da-cap-cho-ba-le-thi-thuan-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ba-le-thi-thuan-dia-chi-thua-dat-tai-xa-gia-thanh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-505.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-pham-chi-tang-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-chi-tang-dia-chi-thua-dat-tai-phuong-tan-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-504.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-cap-bach-tram-bom-tu-my-rang-phuc-vu-phong-chong-thien-tai-va-san-xuat-nong-nghiep-xa-lac-van-va-xa-thuong-hoa-huyen-nho-quan-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-nho-quan-506.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-trung-tam-xa-gia-thanh-508.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-duong-quyet-thang-giai-doan-1-tai-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-503.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-560.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-559.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-tai-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-thanh-phan-so-3-de-bien-binh-minh-4-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-502.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-844243-do-ubnd-thi-xa-ninh-binh-nay-la-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-28-6-2005-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-hong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-hong-va-ba-la-thi-hanh-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-520.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0215144-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ba-pham-thi-ny-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-ta-i-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguye-n-thi-van-tai-xa-ninh-khang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-519.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-997389-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-09-12-2009-mang-ten-ba-truong-thi-sau-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-truong-thi-sau-tai-xa-yen-loc-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-518.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-h-643220-so-vao-so-143-qsdd-qd-ub-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-02-10-1998-cho-ba-nguyen-thi-rum-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-truong-cong-tru-do-nhan-thua-ke-tai-xa-gia-trung-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-522.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e0031885-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-24-04-1996-mang-ten-ong-nguyen-van-sen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-sen-va-ba-vu-thi-huong-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-521.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ch-281244-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-le-van-kiem-va-ba-nguyen-thi-dung-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-le-van-kiem-va-ba-nguyen-thi-dung-tai-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-523.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-trang-trai-tong-hop-tai-xa-quang-thien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-501.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-cuu-ho-cuu-nan-ket-hop-giao-thong-tu-quoc-lo-10-den-de-ta-song-vac-bo-kenh-bac-ho-xa-khanh-cu-huyen-yen-khanh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-499.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-xuong-gia-cong-co-khi-va-san-xuat-cau-kien-thep-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ong-nguyen-duy-vu-498.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nao-vet-song-tieu-6-xa-phuc-vu-tuoi-tieu-lien-huyen-yen-khanh-kim-son-ket-hop-nang-cap-bo-thanh-duong-giao-thong-phong-chong-thien-tai-huyen-yen-khanh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-ninh-binh-497.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-cq-809628-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-22-05-2019-mang-ten-ong-luu-xuan-toan-va-ba-nguyen-thuy-anh-thu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-luu-xuan-toan-va-ba-nguyen-thuy-anh-thu-tai-phuong-nam-thanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-525.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-al-395620-so-vao-so-h-00167-duoc-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-31-12-2007-cho-ong-nguyen-manh-hung-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-manh-hung-va-ba-pham-huong-hue-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-524.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-a-916191-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-pham-van-ham-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-duc-loi-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-517.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-i-660742-so-vao-so-02-qsdd-qd-ub-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-02-01-1997-mang-ten-ba-dang-thi-loan-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-du-dinh-thang-do-nhan-thua-ke-tai-xa-gia-tan-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-515.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k-841547-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-tong-van-am-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tong-van-am-va-ba-nguyen-thi-mat-tai-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-516.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-khai-thac-mo-dat-da-phia-dong-doi-thong-nhat-thuoc-doi-giang-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-cua-doanh-nghiep-xay-dung-xuan-truong-495.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-trang-trang-nong-nghiep-tong-hop-496.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-dich-vu-du-lich-sinh-thai-areca-resort-tai-xa-ninh-thang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-thuong-mai-ngoc-minh-493.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-khu-cong-vien-vuon-ngu-phuong-nam-thanh-thanh-pho-ninh-binh-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ninh-binh-488.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-phan-bon-huu-co-va-phan-bon-npk-chat-luong-cao-gan-voi-phat-trien-nong-nghiep-ben-vung-494.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xom-trung-dong-mai-xa-khanh-hai-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-490.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-huyen-doi-giai-doan-3-tai-xa-khanh-van-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-492.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-2-tai-xa-khanh-nhac-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-491.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-trung-tam-huyen-hoa-lu-tu-duong-dt-477-den-quoc-lo-1a-giai-doan-1-tu-duong-dt-477-den-km0-800-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-hoa-lu-489.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-363044-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-13-9-2005-mang-ten-ong-nguyen-cong-duc-va-ba-tran-tran-thi-lien-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-cong-duc-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-471.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ce-203922-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-14-11-2016-mang-ten-ong-tran-van-chanh-va-ba-nguyen-thi-yen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-chanh-va-ba-nguyen-thi-yen-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-470.html
Công khai Công văn Đất đai van-ban/cong-khai/v-v-tra-lai-ho-so-va-huong-dan-hoan-thien-ho-so-de-nghi-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cua-chua-ha-phuong-ninh-son-480.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bh-376269-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-28-03-2012-so-vao-so-ch-00287-mang-ten-ong-nguyen-van-tuyen-va-ba-dinh-thi-ngan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-tuyen-va-ba-dinh-thi-ngan-tai-xa-phu-long-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-486.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-y-744307-do-ubnd-thi-xa-ninh-binh-nay-la-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-20-4-2004-mang-ten-ong-bui-xuan-huong-va-ba-pham-thi-phong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-xuan-huong-va-ba-pham-thi-phong-tai-phuong-thanh-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-485.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/ung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-248888-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-truong-dinh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-do-thi-hao-tai-xa-yen-mac-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-484.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-847194-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-van-luong-va-ba-dam-thi-khoai-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-dam-thi-khoai-tai-xa-yen-mac-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-483.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-489269-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-mang-ten-ong-hoang-van-khai-va-ba-nguyen-thi-anh-hong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-hoang-van-khai-va-ba-nguyen-thi-anh-hong-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-482.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ck-063693-do-so-tai-nguyen-moi-truong-tinh-ninh-binh-cap-ngay-18-12-2017-mang-ten-ong-vu-cong-dung-va-ba-nguyen-thi-ly-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-cong-dung-va-ba-nguyen-thi-ly-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-481.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-242779-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-duong-van-nham-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-thao-tai-xa-yen-thang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-479.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-286107-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-dinh-van-quy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-do-nhan-thua-ke-cho-ong-dinh-van-nam-va-ba-nguyen-thi-bich-tai-xa-yen-thang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-478.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-kien-co-kenh-ket-hop-duong-cuu-ho-cuu-nan-phia-tay-nam-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-466.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-cap-bach-cau-tien-xa-khanh-hoi-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-465.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-giang-tai-xa-ninh-giang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-hoa-lu-464.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-hoa-tai-xa-ninh-hoa-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-hoa-lu-463.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-phu-giai-doan-1-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-462.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-hoa-giai-doan-1-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-461.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-da-cap-cho-ong-vu-huu-giang-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-vu-huu-giang-dia-chi-thua-dat-tai-xa-gia-phu-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-469.html
Công khai Quyết định Tài chính van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2023-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-558.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-y-870200-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-nga-y-24-11-2003-cua-gia-di-nh-ong-tri-nh-thanh-tu-ng-va-ba-le-thi-thu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-ta-i-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tri-nh-thanh-tu-ng-va-ba-le-thi-thu-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-bi-nh-477.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-ce-194012-mang-ten-ba-dinh-thi-hue-va-cap-lai-gcn-qsdd-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-do-van-ha-va-ba-dinh-thi-hue-tai-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-476.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-bp-802850-so-vao-so-ch-0129-duoc-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-14-3-2014-cho-ba-phung-thi-van-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-tran-duc-anh-tai-xa-lang-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-475.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-dd-269598-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-cap-mang-ten-ba-nguyen-thi-vui-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-vui-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-474.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo-455.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-883304-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-tran-quang-sang-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-quang-sang-va-ba-hoang-thi-lieu-tai-xa-yen-my-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-473.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-cong-khai-noi-dung-bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-nha-may-duc-thep-cong-nghe-cao-468.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-562847-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-18-8-2006-ghi-ten-ong-tran-manh-duc-va-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-671244-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-16-01-1997-ghi-ten-ong-nguyen-van-nhan-467.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-855025-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-22-02-2006-mang-ten-ba-dang-thi-hien-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-dang-thi-hien-tai-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-472.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-6-xa-kim-chinh-huyen-kim-son-giai-doan-3-460.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-13-xa-an-hoa-huyen-kim-son-giai-doan-1-459.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-nong-thon-tai-xom-11-xa-dong-huong-huyen-kim-son-458.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-lien-xa-khanh-thuong-mai-son-huyen-yen-mo-tai-xa-khanh-thuong-va-xa-mai-son-huyen-yen-mo-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-yen-mo-454.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-hoan-tra-nghia-trang-nhan-dan-xa-khanh-cu-kenh-tuoi-tieu-khu-vuc-bai-rac-xa-khanh-hong-tram-bom-dong-gang-dam-van-khanh-an-2-bi-anh-huong-phuc-vu-giai-phong-mat-bang-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dt-482-ket-noi-quoc-lo-1a-voi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo-12b-tinh-ninh-binh-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-yen-khanh-453.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-nao-vet-song-tieu-6-xa-phuc-vu-tuoi-tieu-lien-huyen-yen-khanh-kim-son-ket-hop-nang-cap-bo-thanh-duong-giao-thong-phong-chong-thien-tai-huyen-yen-khanh-457.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-k-958237-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-bui-thai-hoa-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-tien-them-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-taithi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-433.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-tai-dinh-cu-xa-khanh-hoa-nam-trong-lo-dat-vii-27-thuoc-quy-hoach-phan-khu-khu-do-thi-mo-rong-ve-phia-nam-khu-1-2-trong-quy-hoach-chung-do-thi-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050-451.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-dang-tai-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-cai-tao-truong-trung-hoc-pho-thong-ta-uyen-dat-chuan-quoc-gia-449.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-tay-la-van-tai-xa-ninh-giang-va-xa-ninh-hoa-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-cua-trung-tam-phat-trien-quy-dat-huyen-hoa-lu-448.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dong-san-dong-vung-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-cua-trung-tam-phat-trien-quy-dat-huyen-hoa-lu-447.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-nghia-trang-dong-ma-chau-xa-khanh-thinh-huyen-yen-mo-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-khanh-thinh-446.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-843810-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-7-4-2014-mang-ten-ho-ba-pham-thi-xen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-pham-thi-xen-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-445.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-online-ve-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-khu-do-thi-ninh-thang-i-xa-ninh-thang-huyen-hoa-lu-450.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-ac-539990-so-vao-so-00028-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-04-01-2008-cho-ong-tran-quang-dat-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-tran-quang-dat-va-ba-tran-thi-mo-tai-xa-gia-hoa-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-444.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-682739-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-25-7-1996-mang-ten-ong-pham-van-phuong-tuc-ong-vu-van-phuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-huong-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-442.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0209655-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-28-8-1994-mang-ten-ong-nguyen-van-nghinh-tuc-ong-nguyen-xuan-nghinh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-ngoc-quang-va-ba-pham-thi-nhuong-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-tai-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-443.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-cap-bach-tram-bom-tu-my-rang-phuc-vu-phong-chong-thien-tai-va-san-xuat-nong-nghiep-xa-lac-van-va-xa-thuong-hoa-huyen-nho-quan-456.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-he-thong-giao-thong-ket-hop-chong-ngap-thi-tran-nho-quan-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-nho-quan-430.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-nha-van-hoa-xom-5-nam-cuong-xa-khanh-cuong-giai-doan-2-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-khanh-429.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab771985-cap-ngay-14-07-2008-mang-ten-ong-do-xuan-huong-va-ba-nguyen-thi-tam-tai-phuong-bac-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-441.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0213079-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-05-12-1995-mang-ten-ong-tran-van-manh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-manh-va-ba-nguyen-thi-dang-tai-xa-dinh-hoa-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-440.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ai-746975-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-07-09-2007-mang-ten-ba-truong-thi-le-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thuy-le-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-xa-quynh-luu-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-439.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-bd-140489-so-vao-so-cs-00368-duoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-19-5-2021-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-tai-xa-gia-sinh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-438.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bg-721692-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-437.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449110-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-436.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449086-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-435.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-485153-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-30-11-1996-cap-cho-ba-dinh-thi-muoi-va-cap-lai-cho-ong-dinh-van-tuan-va-ba-dinh-thi-xuyen-tai-xa-van-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-434.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0173784-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-24-4-1996-mang-ten-ong-pham-the-thanh-tuc-ong-pham-van-thanh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-thanh-va-ba-nguyen-thi-doi-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-427.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cp-021730-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-18-01-2019-mang-ten-ong-pham-huynh-ly-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-huynh-ly-tai-xa-khanh-mau-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-425.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-huyen-doi-giai-doan-3-428.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-bd-328215-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-19-11-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-426.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-v-746025-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-ba-mai-thi-hoan-tai-xa-ninh-ho-a-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-424.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bl-703516-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-20-5-2013-mang-ten-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-423.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-ai-660768-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-23-7-2007-mang-ten-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-422.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k-532685-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-ba-le-thi-len-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-421.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0187980-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-01-9-1995-mang-ten-ong-pham-van-nhi-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-nhi-va-ba-pham-thi-thoa-tai-xa-khanh-cuong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-420.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-289124-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-20-11-1996-mang-ten-ong-tran-van-dac-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-dac-va-ba-pham-thi-thom-tai-xa-lai-thanh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-419.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-am-409402-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-16-12-2009-mang-ten-ho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-tai-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-418.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0203178-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-mang-ten-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-tai-xa-phu-son-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-417.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab851758-cap-ngay-19-08-2008-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-sinh-va-ba-luu-thi-lien-tai-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-416.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-241142-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ba-tran-thi-vang-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-vang-tai-xa-yen-phong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-410.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-cap-bach-cau-tien-xa-khanh-hoi-huyen-yen-khanh-407.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-kien-co-kenh-ket-hop-duong-cuu-ho-cuu-nan-phia-tay-nam-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-406.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0031995-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-thie-t-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-thua-n-ong-dinh-xuan-thu-ong-dinh-xuan-tu-ong-dinh-xuan-than-ba-dinh-thi-my-ba-dinh-thi-my-tho-tai-xa-ninh-khang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-415.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-di-382487-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-11-11-2022-mang-ten-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-414.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-516836-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-pham-van-du-ng-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-du-ng-va-ba-pham-thi-nga-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-413.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cm-811798-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-19-6-2018-mang-ten-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-409.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-cu-372323-ngay-08-9-2020-da-cap-cho-ong-le-van-thuan-va-ba-nguyen-thi-thuy-tai-xa-khanh-hong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-408.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-co-946072-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-17-9-2020-mang-ten-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-tai-xa-con-thoi-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-412.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cq-749777-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-29-5-2019-mang-ten-ong-tran-minh-duong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-minh-duong-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-411.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-hoa-405.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-giang-404.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-402.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-mo-rong-nang-cap-tuyen-duong-thuong-kiem-doan-tu-ubnd-xa-thuong-kiem-den-ql10-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-kim-son-401.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-duong-cuu-ho-cuu-nan-phuc-vu-phong-chong-lut-bao-doan-tu-quoc-lo-10-den-de-huu-day-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-403.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-24-xa-thuoc-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-cong-an-xa-chinh-quy-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-dot-1-12-xa-398.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-phu-giai-doan-1-400.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-hoa-giai-doan-1-399.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-khai-thac-mo-da-voi-nui-mang-xa-quang-son-phuong-nam-son-thanh-pho-tam-diep-cua-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-xuat-nhap-khau-hai-an-396.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-dang-tai-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-mo-rong-khuon-vien-va-xay-moi-don-nguyen-khoa-san-khoa-duoc-nha-mo-cua-trung-tam-y-te-huyen-yen-mo-397.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-lien-xa-khanh-thuong-mai-son-huyen-yen-mo-395.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-duong-quyet-thang-giai-doan-1-391.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/ve-viec-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-ket-noi-tu-xom-1-den-xom-lao-xa-yen-my-392.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-do-thi-tai-xom-an-cu-xa-thuong-kiem-huyen-kim-son-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-kim-son-394.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bc-633309-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-22-12-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-tai-xa-khanh-thanh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-390.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-ha-tang-cac-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-gpmb-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dt-482-ket-noi-quoc-lo-1a-voi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo12b-tinh-ninh-binh-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh-393.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-914184-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-23-01-2014-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-tai-xa-van-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-383.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-500-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-cap-lai-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-ba-nguyen-thi-thuy-nga-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-382.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-de-nghi-dang-thong-tin-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-khach-san-anh-dung-dat-tieu-chuan-3-sao-389.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-he-thong-giao-thong-ket-hop-chong-ngap-thi-tran-nho-quan-388.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-194-cho-ong-bui-van-hung-va-cap-lai-cho-ong-bui-van-hung-va-ba-do-thi-dung-tai-xa-gia-lam-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-381.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ch192822-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-18-5-2018-mang-ten-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-tai-xa-khanh-thuy-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-380.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-tay-la-van-387.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-san-xuat-cau-kien-be-tong-duc-san-386.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dong-san-dong-vung-385.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-ngoc-lam-xa-canh-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-384.html
Công khai Quyết định Môi trường van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-ha-tang-diem-dan-cu-phuc-vu-tai-dinh-cu-tai-ban-thuong-sung-xa-ky-phu-huyen-nho-quan-cua-uy-ban-nhan-dan-huyen-nho-quan-378.html
Công khai Báo cáo Môi trường van-ban/cong-khai/bao-cao-de-xuat-cap-giay-phep-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-vat-tu-y-te-tieu-hao-368.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xom-8-9-10-xa-khanh-thanh-giai-doan-1-375.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-truc-lien-xa-khanh-an-khanh-cu-huyen-yen-khanh-giai-doan-1-doan-qua-den-vua-thay-374.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xom-trung-dong-mai-xa-khanh-hai-373.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-nha-van-hoa-xom-5-nam-cuong-xa-khanh-cuong-giai-doan-2-372.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-2-371.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-danh-gia-thuc-hien-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-tam-va-tu-tu-dien-xa-khanh-nhac-giai-doan-1-370.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/v-v-lay-y-kien-tham-van-trong-qua-trinh-thuc-hien-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-phat-trien-kinh-te-ket-noi-ql-21b-den-xom-1-va-hoan-thien-ha-tang-canh-quan-xung-quanh-nha-tho-tuong-niem-dong-chi-ta-uyen-369.html
Công khai Khác Biển, đảo van-ban/cong-khai/du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-bao-ve-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-528.html
Công khai Công văn Môi trường van-ban/cong-khai/bao-cao-tom-tat-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-cuu-ho-cuu-nan-ket-hop-giao-thong-tu-quoc-lo-10-den-de-ta-song-vac-bo-kenh-bac-ho-cua-xa-khanh-cu-huyen-yen-khanh-452.html
Văn bản mới