Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Sở Tài nguyên và Môi trường
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-k-958237-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-bui-thai-hoa-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-tien-them-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-taithi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-433.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-843810-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-7-4-2014-mang-ten-ho-ba-pham-thi-xen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-pham-thi-xen-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-445.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-ac-539990-so-vao-so-00028-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-04-01-2008-cho-ong-tran-quang-dat-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-tran-quang-dat-va-ba-tran-thi-mo-tai-xa-gia-hoa-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-444.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-682739-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-25-7-1996-mang-ten-ong-pham-van-phuong-tuc-ong-vu-van-phuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-huong-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-442.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0209655-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-28-8-1994-mang-ten-ong-nguyen-van-nghinh-tuc-ong-nguyen-xuan-nghinh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-ngoc-quang-va-ba-pham-thi-nhuong-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-tai-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-443.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab771985-cap-ngay-14-07-2008-mang-ten-ong-do-xuan-huong-va-ba-nguyen-thi-tam-tai-phuong-bac-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-441.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0213079-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-05-12-1995-mang-ten-ong-tran-van-manh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-manh-va-ba-nguyen-thi-dang-tai-xa-dinh-hoa-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-440.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ai-746975-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-07-09-2007-mang-ten-ba-truong-thi-le-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thuy-le-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-xa-quynh-luu-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-439.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-bd-140489-so-vao-so-cs-00368-duoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-19-5-2021-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-tai-xa-gia-sinh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-438.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bg-721692-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-437.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449110-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-436.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449086-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-435.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-485153-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-30-11-1996-cap-cho-ba-dinh-thi-muoi-va-cap-lai-cho-ong-dinh-van-tuan-va-ba-dinh-thi-xuyen-tai-xa-van-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-434.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0173784-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-24-4-1996-mang-ten-ong-pham-the-thanh-tuc-ong-pham-van-thanh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-thanh-va-ba-nguyen-thi-doi-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-427.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cp-021730-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-18-01-2019-mang-ten-ong-pham-huynh-ly-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-huynh-ly-tai-xa-khanh-mau-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-425.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-bd-328215-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-19-11-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-426.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-v-746025-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-ba-mai-thi-hoan-tai-xa-ninh-ho-a-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-424.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bl-703516-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-20-5-2013-mang-ten-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-423.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-ai-660768-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-23-7-2007-mang-ten-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-422.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k-532685-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-ba-le-thi-len-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-421.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0187980-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-01-9-1995-mang-ten-ong-pham-van-nhi-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-nhi-va-ba-pham-thi-thoa-tai-xa-khanh-cuong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-420.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-289124-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-20-11-1996-mang-ten-ong-tran-van-dac-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-dac-va-ba-pham-thi-thom-tai-xa-lai-thanh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-419.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-am-409402-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-16-12-2009-mang-ten-ho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-tai-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-418.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0203178-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-mang-ten-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-tai-xa-phu-son-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-417.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab851758-cap-ngay-19-08-2008-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-sinh-va-ba-luu-thi-lien-tai-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-416.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-241142-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ba-tran-thi-vang-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-vang-tai-xa-yen-phong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-410.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0031995-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-thie-t-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-thua-n-ong-dinh-xuan-thu-ong-dinh-xuan-tu-ong-dinh-xuan-than-ba-dinh-thi-my-ba-dinh-thi-my-tho-tai-xa-ninh-khang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-415.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-di-382487-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-11-11-2022-mang-ten-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-414.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-516836-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-pham-van-du-ng-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-du-ng-va-ba-pham-thi-nga-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-413.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cm-811798-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-19-6-2018-mang-ten-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-409.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-cu-372323-ngay-08-9-2020-da-cap-cho-ong-le-van-thuan-va-ba-nguyen-thi-thuy-tai-xa-khanh-hong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-408.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-co-946072-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-17-9-2020-mang-ten-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-tai-xa-con-thoi-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-412.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cq-749777-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-29-5-2019-mang-ten-ong-tran-minh-duong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-minh-duong-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-411.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bc-633309-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-22-12-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-tai-xa-khanh-thanh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-390.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-914184-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-23-01-2014-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-tai-xa-van-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-383.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-500-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-cap-lai-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-ba-nguyen-thi-thuy-nga-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-382.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-194-cho-ong-bui-van-hung-va-cap-lai-cho-ong-bui-van-hung-va-ba-do-thi-dung-tai-xa-gia-lam-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-381.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/cong-khai/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ch192822-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-18-5-2018-mang-ten-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-tai-xa-khanh-thuy-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-380.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/khac/v-v-xin-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-quan-ly-khai-thac-va-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-377.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/khac/v-v-tham-gia-gop-y-du-thao-to-trinh-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-cung-cap-dich-vu-cong-trich-do-dia-chinh-thua-dat-do-dac-chinh-ly-thua-dat-do-dac-tai-san-gan-lien-voi-dat-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-hua-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-giai-quyet-cac-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-theo-nhu-cau-ve-thoi-gian-va-dia-diem-cua-nguoi-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-351.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-ag-366001-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-25-12-2006-cho-ong-nguyen-quoc-ngu-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-quoc-chinh-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-353.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0196483-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-3-2-1995-cho-ong-dinh-ngoc-minh-va-cap-lai-cho-ong-dinh-ngoc-minh-va-ba-dinh-thi-dan-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-352.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-vao-so-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-35-cq-nb-qsdd-687-qd-ubnd-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-14-3-2008-cho-ong-truong-van-nghia-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-truong-van-nghia-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-356.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-h-843245-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-20-9-1997-cho-ba-ngo-thi-nap-va-cap-lai-cho-ba-nguyen-thi-en-la-nguoi-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-355.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-441qsdd-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-10-12-1994-cho-ho-ba-nguyen-thi-nhu-va-cap-lai-cho-ong-nguyen-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-nhu-tai-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-354.html
Khác Báo cáo Khác van-ban/khac/bao-cao-tong-hop-ket-qua-quan-trac-chat-luong-moi-truong-tinh-ninh-binh-nam-2022-337.html
Khác Công văn Thanh tra van-ban/khac/v-v-tham-gia-y-kien-du-thao-quyet-dinh-quy-dinh-ve-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-quyet-dinh-cong-nhan-hoa-giai-thanh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-323.html
Khác Hướng dẫn Môi trường van-ban/khac/huong-dan-quy-trinh-lap-tham-dinh-phe-duyet-ke-hoach-ung-pho-su-co-tran-dau-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-298.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-manh-kien-286.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-hoang-xuan-dung-285.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-van-tien-284.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-le-nhu-quynh-283.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-le-van-khanh-282.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-nguyen-manh-toan-281.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-dinh-manh-cuong-280.html
Khác Quyết định Khác van-ban/khac/quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-vien-chuc-quan-ly-trinh-viet-hung-279.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-he-thong-kho-bai-trung-chuyen-hang-hoa-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-cua-cong-ty-tnhh-dich-vu-va-thuong-mai-thien-khanh-264.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-tinh-cap-cho-nha-tho-xu-hao-phu-nay-la-giao-xu-hao-phu-tai-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-245.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tranh-trung-tam-thi-tran-nho-quan-ket-noi-duong-tinh-dt-479-voi-quoc-lo-12b-tren-truc-giao-thong-chinh-di-cac-tinh-vung-tay-bac-giai-doan-1-tai-xa-lang-phong-va-xa-van-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-cua-ubnd-huyen-nho-quan-267.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-cong-khai-danh-sach-cac-to-chuc-ho-gia-dinh-ca-nhan-da-nop-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-cong-nghiep-trong-nam-2021-240.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-truong-thpt-yen-khanh-a-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-262.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-thu-nhap-thap-tai-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-va-thuong-mai-truong-thang-260.html
Khác Công văn Tài chính van-ban/khac/thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-211.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khep-kin-khu-dan-cu-thon-nguyen-xa-xa-ninh-nhat-khu-vuc-lo-dat-k-thuoc-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1-500-khu-dan-cu-moi-phia-dong-duong-nguyen-minh-khong-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-253.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-dong-ha-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-252.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-nam-pho-duc-the-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-248.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Môi trường van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-ham-rong-xa-phu-loc-huyen-nho-quan-giai-doan-1-cua-ubnd-huyen-nho-quan-243.html
Khác Báo cáo Môi trường van-ban/khac/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-o-xa-hoi-cho-nguoi-thu-nhap-thap-tai-phuong-ninh-phong-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-205.html
Khác Thông báo Môi trường van-ban/khac/thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-204.html
Khác Báo cáo Môi trường van-ban/khac/bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-tai-khu-dan-cu-xa-mai-son-huyen-yen-mo-203.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-giao-ho-tong-thi-tai-xa-hoi-ninh-huyen-kim-son-201.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-tay-duong-pham-than-duat-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-cua-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-235.html
Khác Công văn Môi trường van-ban/khac/v-v-tham-van-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-phia-tay-duong-pham-than-duat-lo-dat-iii06-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-192.html
Khác Khác Thanh tra van-ban/khac/v-v-huong-dan-cong-dan-pham-thi-ve-gui-don-den-co-quan-co-tham-quyen-giai-quyet-215.html
Khác Báo cáo Thanh tra van-ban/khac/bao-cao-ket-qua-ra-soat-xem-xet-noi-dung-phan-anh-cua-ba-dinh-thi-nhung-thon-cam-dia-xa-lac-van-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-213.html
Khác Khác Thanh tra van-ban/khac/v-v-chuyen-don-cua-cong-dan-doan-ngoc-can-214.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-thuc-hien-du-toan-thu-chi-nguon-thu-phi-le-phi-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-223.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-du-toan-nsnn-nam-2022-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-224.html
Khác Quyết định Thanh tra van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-dat-dai-khoang-san-tai-nguyen-nuoc-bao-ve-moi-truong-va-phong-chong-tham-nhung-nam-2022-176.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-du-toan-dieu-chinh-nguon-thu-phi-le-phi-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-221.html
Khác Kế hoạch Thanh tra van-ban/khac/ke-hoach-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-dat-dai-khoang-san-tai-nguyen-nuoc-bao-ve-moi-truong-va-phong-chong-tham-nhung-nam-2022-175.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-cat-giam-du-toan-chi-nsnn-nam-2021-219.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-am-25419-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ky-ngay-14-4-2009-cap-cho-cong-ty-tnhh-moc-thiet-bi-truong-hoc-27-7-song-van-159.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-dieu-chinh-nsnn-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-220.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-ho-ba-tran-thi-thanh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-thanh-tai-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-155.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-mang-ten-ong-bui-van-but-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-van-but-va-ba-dinh-thi-lua-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-151.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-mang-ten-ho-ong-bui-van-kieu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-phan-van-hung-va-ba-nguyen-thi-thuy-dung-do-nhan-chuyen-nhuong-tai-xa-kim-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-152.html
Khác Thông báo Đất đai van-ban/khac/thong-bao-ve-viec-phoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-khong-co-gia-tri-su-dung-153.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/khac/v-v-cong-khai-thong-tin-quy-dat-sach-do-trung-tam-phat-trien-quy-dat-tinh-ninh-binh-dang-quan-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-154.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-chua-noi-long-tai-phuong-phuc-thanh-thanh-pho-ninh-binh-149.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dt-482-ket-noi-quoc-lo-10-va-ket-noi-quoc-lo-10-voi-quoc-lo-12-b-cua-so-giao-thong-van-tai-ninh-binh-78.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu-chinh-noi-dung-quyet-dinh-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-phu-tung-o-to-tai-ccn-gia-van-xa-gia-van-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dgmv-161.html
Khác Công văn Biển, đảo van-ban/khac/vv-cong-khai-noi-dung-tiep-thu-giai-trinh-cac-y-kien-gop-y-du-thao-xac-dinh-chieu-rong-ranh-gioi-hanh-lang-bao-ve-bo-bien-tinh-ninh-binh-tren-trang-thong-tin-dien-tu-cua-tinh-ninh-binh-37.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-thuc-hien-du-toan-nsnn-nam-2021-chi-cuc-moi-truong-va-bien-dao-222.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-56.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-khai-thuc-hien-du-toan-nsnn-nam-2021-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-225.html
Khác Báo cáo Tài chính van-ban/khac/bao-cao-ke-khai-va-tinh-hinh-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-nam-2019-48.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-phenh-tai-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-80.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-61.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-vu-duc-trung-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-duc-trung-va-ba-vu-thi-phuong-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-82.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-vu-van-de-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-van-de-va-ba-tran-thi-vuong-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-81.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-uy-va-ba-hoang-thi-hanh-tai-phuong-bac-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-83.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-trinh-van-can-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-tien-dung-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-84.html
Khác Công văn Khác van-ban/khac/v-v-cu-cong-chuc-tham-gia-thu-nghiem-he-thong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-danh-gia-cai-cach-hanh-chinh-do-luong-su-hai-long-cua-nguoi-dan-217.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-60.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dan-cu-moi-phuong-tay-son-thanh-pho-tam-diep-nam-2019-tai-phuong-tay-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-thanh-pho-tam-diep-79.html
Khác Công văn Khác van-ban/khac/v-v-xay-dung-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-khoi-nha-nuoc-nam-2021-216.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-duong-van-nhue-va-ba-do-thi-loan-tai-xa-an-hoa-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-77.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-bui-thi-lien-tai-xa-ky-phu-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-76.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-01-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-ca-p-mang-ong-nguyen-minh-thuan-va-ba-bui-thi-dung-so-seri-cq-775017-nga-y-ca-p-27-8-2019-hu-y-01-phoi-gia-y-chu-ng-nha-n-so-cq-779811-da-bien-ta-p-mang-ten-ong-hoang-minh-khieu-va-ba-dinh-thi-yem-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-hoang-minh-khieu-va-ba-dinh-thi-yem-tai-thon-minh-giang-xa-gia-thuy-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-75.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-dinh-van-dinh-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-ta-thi-hue-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-thon-thach-loi-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-74.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-le-van-viet-va-ba-dang-thi-sinh-tai-xa-gia-tan-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-73.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-quang-thao-va-vo-la-ba-nguyen-thi-thanh-tam-tai-phuong-phuc-thanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-72.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-van-tien-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-tien-va-ba-pham-thi-luyen-tai-xa-mai-son-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-71.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dien-van-ninh-va-ba-nguyen-thi-thia-tai-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-70.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-dao-thanh-kha-va-ba-nguyen-thi-nam-thai-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dao-thanh-kha-do-nhan-thua-ke-tang-cho-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-69.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-do-ngoc-ha-tai-phuong-nam-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-68.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-59.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-van-tho-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-sinh-tho-va-ba-tran-thi-can-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-66.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-thang-tai-thon-ngo-thuong-xa-ninh-hoa-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-67.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-hieu-duy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-hieu-co-nguoi-giam-sat-la-ba-la-thi-lua-va-ba-la-thi-lua-tai-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-65.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-mao-va-ba-do-thi-hien-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-63.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-thuan-tai-xa-yen-thanh-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-64.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-chi-tieu-noi-bo-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-50.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-khai-du-toan-bo-sung-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-62.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2018-58.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-57.html
Khác Báo cáo Tài chính van-ban/khac/bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-quy-che-chi-tieu-noi-bo-nam-2019-tai-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-47.html
Văn bản điều hành Kế hoạch Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-tai-so-tai-nguyen-va-moi-truong-giai-doan-2017-2020-36.html
Khác Quyết định Tài chính van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-cua-co-quan-so-tai-nguyen-va-moi-truong-49.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-v-v-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-tuyen-duong-tranh-trung-tam-thi-tran-nho-quan-ket-noi-duong-tinh-dt-479-voi-quoc-lo-12b-tren-truc-giao-thong-chinh-di-cac-tinh-vung-tay-bac-giai-doan-1-266.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-cum-cong-nghiep-khanh-loi-tai-xa-khanh-loi-xa-khanh-tien-xa-khanh-thien-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-ha-tang-bao-minh-khanh-hong-174.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-tuyen-duong-dong-tay-tinh-ninh-binh-giai-doan-i-tai-thanh-pho-tam-diep-va-huyen-nho-quan-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-giao-thong-tinh-ninh-binh-173.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-va-gia-cong-cac-san-pham-nhua-tai-ccn-khanh-thuong-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-manh-toan-plastic-ninh-binh-172.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-san-xuat-va-gia-cong-cac-san-pham-nhua-tai-ccn-khanh-thuong-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-manh-toan-plastic-ninh-binh-171.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-may-winnercom-vina-tai-ccn-gia-lap-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-winnercom-vina-170.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-khu-dong-nuon-xa-yen-tu-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-169.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-khai-thac-dat-da-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-khu-vuc-doi-trai-vong-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-dieu-chinh-cua-cong-ty-tnhh-xay-dung-thong-nhat-168.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi-phia-bac-tieu-khu-ix-thuoc-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-va-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-cua-cong-ty-co-phan-kosy-167.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-khu-dau-gia-gia-tri-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-doi-tu-xa-yen-lam-huyen-yen-mo-cua-ban-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-huyen-yen-mo-166.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-khu-nha-o-binh-minh-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-cua-cong-ty-co-phan-bat-dong-san-my-165.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-cum-cong-nghiep-khanh-thuong-giai-doan-dieu-chinh-mo-rong-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-ha-tang-bao-minh-khanh-hong-164.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-cum-cong-nghiep-yen-tho-tai-thi-tran-yen-thinh-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-dau-tu-xay-dung-tan-thanh-163.html
Khác Quyết định Môi trường van-ban/khac/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-du-an-nha-may-san-xuat-my-pham-global-tone-nang-cong-suat-tai-ccn-khanh-thuong-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-cua-cong-ty-tnhh-global-tone-162.html
Văn bản mới