Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Đất đai
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-dich-vu-su-nghiep-cong-thong-ke-kiem-ke-dat-dai-va-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-579.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-qsd-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-da-cap-cho-ba-le-thi-thuan-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ba-le-thi-thuan-dia-chi-thua-dat-tai-xa-gia-thanh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-505.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-pham-chi-tang-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-chi-tang-dia-chi-thua-dat-tai-phuong-tan-binh-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-504.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-844243-do-ubnd-thi-xa-ninh-binh-nay-la-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-28-6-2005-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-hong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-hong-va-ba-la-thi-hanh-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-520.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0215144-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ba-pham-thi-ny-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-ta-i-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguye-n-thi-van-tai-xa-ninh-khang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-519.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-997389-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-09-12-2009-mang-ten-ba-truong-thi-sau-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-truong-thi-sau-tai-xa-yen-loc-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-518.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-h-643220-so-vao-so-143-qsdd-qd-ub-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-02-10-1998-cho-ba-nguyen-thi-rum-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-truong-cong-tru-do-nhan-thua-ke-tai-xa-gia-trung-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-522.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e0031885-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-24-04-1996-mang-ten-ong-nguyen-van-sen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-sen-va-ba-vu-thi-huong-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-521.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ch-281244-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-le-van-kiem-va-ba-nguyen-thi-dung-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-le-van-kiem-va-ba-nguyen-thi-dung-tai-thi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-523.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-cq-809628-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-22-05-2019-mang-ten-ong-luu-xuan-toan-va-ba-nguyen-thuy-anh-thu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-luu-xuan-toan-va-ba-nguyen-thuy-anh-thu-tai-phuong-nam-thanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-525.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-al-395620-so-vao-so-h-00167-duoc-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-31-12-2007-cho-ong-nguyen-manh-hung-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-manh-hung-va-ba-pham-huong-hue-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-524.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-a-916191-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-pham-van-ham-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-duc-loi-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-517.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-i-660742-so-vao-so-02-qsdd-qd-ub-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-02-01-1997-mang-ten-ba-dang-thi-loan-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-du-dinh-thang-do-nhan-thua-ke-tai-xa-gia-tan-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-515.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k-841547-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-tong-van-am-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tong-van-am-va-ba-nguyen-thi-mat-tai-xa-yen-nhan-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-516.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-363044-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-13-9-2005-mang-ten-ong-nguyen-cong-duc-va-ba-tran-tran-thi-lien-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-cong-duc-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-471.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ce-203922-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-14-11-2016-mang-ten-ong-tran-van-chanh-va-ba-nguyen-thi-yen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-chanh-va-ba-nguyen-thi-yen-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-470.html
Công khai Công văn Đất đai van-ban/v-v-tra-lai-ho-so-va-huong-dan-hoan-thien-ho-so-de-nghi-cong-nhan-quyen-su-dung-dat-cua-chua-ha-phuong-ninh-son-480.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bh-376269-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-28-03-2012-so-vao-so-ch-00287-mang-ten-ong-nguyen-van-tuyen-va-ba-dinh-thi-ngan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-tuyen-va-ba-dinh-thi-ngan-tai-xa-phu-long-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-486.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-y-744307-do-ubnd-thi-xa-ninh-binh-nay-la-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-20-4-2004-mang-ten-ong-bui-xuan-huong-va-ba-pham-thi-phong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-xuan-huong-va-ba-pham-thi-phong-tai-phuong-thanh-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-485.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/ung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-248888-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-truong-dinh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-do-thi-hao-tai-xa-yen-mac-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-484.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-847194-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-van-luong-va-ba-dam-thi-khoai-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-dam-thi-khoai-tai-xa-yen-mac-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-483.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-489269-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-mang-ten-ong-hoang-van-khai-va-ba-nguyen-thi-anh-hong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-hoang-van-khai-va-ba-nguyen-thi-anh-hong-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-482.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ck-063693-do-so-tai-nguyen-moi-truong-tinh-ninh-binh-cap-ngay-18-12-2017-mang-ten-ong-vu-cong-dung-va-ba-nguyen-thi-ly-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-cong-dung-va-ba-nguyen-thi-ly-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-481.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-242779-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-duong-van-nham-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-thao-tai-xa-yen-thang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-479.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-286107-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-dinh-van-quy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-do-nhan-thua-ke-cho-ong-dinh-van-nam-va-ba-nguyen-thi-bich-tai-xa-yen-thang-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-478.html
Công khai Thông báo Đất đai van-ban/thong-bao-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-da-cap-cho-ong-vu-huu-giang-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-vu-huu-giang-dia-chi-thua-dat-tai-xa-gia-phu-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-469.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-y-870200-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-nga-y-24-11-2003-cua-gia-di-nh-ong-tri-nh-thanh-tu-ng-va-ba-le-thi-thu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-ta-i-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tri-nh-thanh-tu-ng-va-ba-le-thi-thu-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-bi-nh-477.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-ce-194012-mang-ten-ba-dinh-thi-hue-va-cap-lai-gcn-qsdd-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-do-van-ha-va-ba-dinh-thi-hue-tai-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-476.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-bp-802850-so-vao-so-ch-0129-duoc-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-14-3-2014-cho-ba-phung-thi-van-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-tran-duc-anh-tai-xa-lang-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-475.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-dd-269598-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-cap-mang-ten-ba-nguyen-thi-vui-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-vui-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-474.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-883304-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-tran-quang-sang-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-quang-sang-va-ba-hoang-thi-lieu-tai-xa-yen-my-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-473.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ac-562847-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-18-8-2006-ghi-ten-ong-tran-manh-duc-va-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-671244-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-16-01-1997-ghi-ten-ong-nguyen-van-nhan-467.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab-855025-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-22-02-2006-mang-ten-ba-dang-thi-hien-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-dang-thi-hien-tai-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-472.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-tai-quyet-dinh-so-48-2019-qd-ubnd-ngay-27-12-2019-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-585.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-k-958237-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-bui-thai-hoa-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-tien-them-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-taithi-tran-yen-ninh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-433.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Đất đai van-ban/nghi-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-dat-dai-hop-nhat-7-nghi-dinh-gom-nd43-2014-nd01-2017-nd36-2018-nd62-2019-nd148-2020-nd104-2022-nd10-2023-431.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-843810-do-ubnd-huyen-kim-son-da-cap-ngay-7-4-2014-mang-ten-ho-ba-pham-thi-xen-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-pham-thi-xen-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-445.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-ac-539990-so-vao-so-00028-duoc-ubnd-huyen-gia-vien-cap-ngay-04-01-2008-cho-ong-tran-quang-dat-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-tran-quang-dat-va-ba-tran-thi-mo-tai-xa-gia-hoa-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-444.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/qd-v-v-ban-hanh-don-gia-dich-vu-cong-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-586.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-682739-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-25-7-1996-mang-ten-ong-pham-van-phuong-tuc-ong-vu-van-phuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-huong-tai-xa-kim-my-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-442.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-dich-vu-cong-thuc-hien-thu-tuc-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-432.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0209655-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-28-8-1994-mang-ten-ong-nguyen-van-nghinh-tuc-ong-nguyen-xuan-nghinh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-ngoc-quang-va-ba-pham-thi-nhuong-do-nhan-thua-ke-qsd-dat-tai-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-443.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab771985-cap-ngay-14-07-2008-mang-ten-ong-do-xuan-huong-va-ba-nguyen-thi-tam-tai-phuong-bac-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-441.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0213079-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-05-12-1995-mang-ten-ong-tran-van-manh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-manh-va-ba-nguyen-thi-dang-tai-xa-dinh-hoa-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-440.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ai-746975-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-07-09-2007-mang-ten-ba-truong-thi-le-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thuy-le-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-xa-quynh-luu-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-439.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-bd-140489-so-vao-so-cs-00368-duoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-19-5-2021-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-ngoc-nguyen-va-ba-bui-thi-huong-tai-xa-gia-sinh-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-438.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bg-721692-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-437.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449110-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-436.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ak-449086-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-thang-11-2009-mang-ten-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-de-va-ba-tran-thi-hue-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-435.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-485153-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-ngay-30-11-1996-cap-cho-ba-dinh-thi-muoi-va-cap-lai-cho-ong-dinh-van-tuan-va-ba-dinh-thi-xuyen-tai-xa-van-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-434.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0173784-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-24-4-1996-mang-ten-ong-pham-the-thanh-tuc-ong-pham-van-thanh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-thanh-va-ba-nguyen-thi-doi-tai-xa-khanh-hoa-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-427.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cp-021730-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-cap-ngay-18-01-2019-mang-ten-ong-pham-huynh-ly-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-huynh-ly-tai-xa-khanh-mau-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-425.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-bd-328215-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-19-11-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-luc-va-ba-le-thi-nep-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-426.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-v-746025-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguye-n-quang-ha-n-va-ba-mai-thi-hoan-tai-xa-ninh-ho-a-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-424.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bl-703516-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-20-5-2013-mang-ten-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-doan-van-nuoc-va-ba-pham-thi-dung-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-423.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-ai-660768-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-23-7-2007-mang-ten-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-ngoc-anh-va-ba-nguyen-thi-nam-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-422.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-k-532685-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-quoc-nhuong-va-ba-le-thi-len-tai-xa-khanh-thuong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-421.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-datso-e-0187980-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-01-9-1995-mang-ten-ong-pham-van-nhi-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-nhi-va-ba-pham-thi-thoa-tai-xa-khanh-cuong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-420.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-289124-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-20-11-1996-mang-ten-ong-tran-van-dac-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-van-dac-va-ba-pham-thi-thom-tai-xa-lai-thanh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-419.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-am-409402-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-ngay-16-12-2009-mang-ten-ho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-manh-hung-va-pham-thi-dien-tai-xa-thach-binh-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-418.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0203178-do-ubnd-huyen-nho-quan-cap-mang-ten-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dao-ngoc-thinh-va-ba-le-thi-hoan-tai-xa-phu-son-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-417.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-trang-bo-sung-so-01-cua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ab851758-cap-ngay-19-08-2008-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-sinh-va-ba-luu-thi-lien-tai-xa-quang-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-416.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-l-241142-do-ubnd-huyen-yen-mo-cap-mang-ten-ba-tran-thi-vang-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-vang-tai-xa-yen-phong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-410.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0031995-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-dinh-xuan-thie-t-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-xuan-thua-n-ong-dinh-xuan-thu-ong-dinh-xuan-tu-ong-dinh-xuan-than-ba-dinh-thi-my-ba-dinh-thi-my-tho-tai-xa-ninh-khang-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-415.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-di-382487-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-11-11-2022-mang-ten-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-vuong-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-414.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-i-516836-do-ubnd-huyen-hoa-lu-cap-mang-ten-ong-pham-van-du-ng-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-du-ng-va-ba-pham-thi-nga-tai-xa-ninh-my-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-413.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cm-811798-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ninh-binh-da-cap-ngay-19-6-2018-mang-ten-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dinh-van-huong-va-ba-nguyen-thi-van-anh-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-409.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/thong-bao-ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-so-cu-372323-ngay-08-9-2020-da-cap-cho-ong-le-van-thuan-va-ba-nguyen-thi-thuy-tai-xa-khanh-hong-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-408.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-co-946072-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-17-9-2020-mang-ten-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-thuyet-va-ba-nguyen-thi-nga-tai-xa-con-thoi-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-412.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-cq-749777-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-da-cap-ngay-29-5-2019-mang-ten-ong-tran-minh-duong-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-tran-minh-duong-tai-xa-chat-binh-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-411.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bc-633309-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-22-12-2010-mang-ten-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-vinh-va-ba-nguyen-thi-lan-tai-xa-khanh-thanh-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-390.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-bq-914184-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-23-01-2014-mang-ten-ho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-cuong-va-ba-nguyen-thi-hue-tai-xa-van-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-383.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-500-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-cap-lai-cho-ong-dinh-quoc-hung-va-ba-nguyen-thi-thuy-nga-tai-thi-tran-nho-quan-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-382.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-cap-giay-chung-nhan-so-194-cho-ong-bui-van-hung-va-cap-lai-cho-ong-bui-van-hung-va-ba-do-thi-dung-tai-xa-gia-lam-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-381.html
Công khai Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-ch192822-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-18-5-2018-mang-ten-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-hanh-va-ba-pham-thi-nam-tai-xa-khanh-thuy-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-380.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/v-v-xin-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-thu-thap-quan-ly-khai-thac-va-su-dung-thong-tin-du-lieu-tai-nguyen-va-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-377.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-gop-quyen-su-dung-dat-va-dieu-chinh-lai-quyen-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-359.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-thu-hoi-dat-doi-voi-truong-hop-ben-thue-dat-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-trong-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-360.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-bai-bo-quyet-dinh-so-01-2019-qd-ubnd-ngay-10-thang-01-nam-2019-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-muc-trich-noi-dung-chi-va-muc-chi-cho-cong-tac-to-chuc-thuc-hien-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-362.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/qd-v-v-bai-bo-quyet-dinh-so-31-2014-qd-ubnd-ngay-18-thang-11-nam-2014-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-quy-dinh-ve-thuc-hien-trinh-tu-thu-tuc-thu-hoi-dat-giao-dat-cho-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-de-thuc-hien-du-an-364.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-viec-ra-soat-cong-bo-cong-khai-danh-muc-cac-thua-dat-nho-hep-do-nha-nuoc-truc-tiep-quan-ly-viec-lay-y-kien-nguoi-dan-va-cong-khai-viec-giao-dat-cho-thue-dat-doi-voi-cac-thua-dat-nho-hep-de-su-dung-vao-muc-dich-cong-cong-hoac-giao-thue-cho-nguoi-su-dung-dat-lien-ke-tren-dia-ban-tinh-nb-363.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/v-v-tham-gia-gop-y-du-thao-to-trinh-du-thao-quyet-dinh-ban-hanh-don-gia-cung-cap-dich-vu-cong-trich-do-dia-chinh-thua-dat-do-dac-chinh-ly-thua-dat-do-dac-tai-san-gan-lien-voi-dat-dang-ky-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-hua-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-giai-quyet-cac-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-theo-nhu-cau-ve-thoi-gian-va-dia-diem-cua-nguoi-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-351.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-co-so-seri-ag-366001-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-25-12-2006-cho-ong-nguyen-quoc-ngu-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-nguyen-quoc-chinh-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-ninh-son-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-353.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-e-0196483-do-ubnd-huyen-yen-khanh-cap-ngay-3-2-1995-cho-ong-dinh-ngoc-minh-va-cap-lai-cho-ong-dinh-ngoc-minh-va-ba-dinh-thi-dan-tai-xa-khanh-an-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-352.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-gan-lien-voi-dat-vao-so-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-35-cq-nb-qsdd-687-qd-ubnd-do-ubnd-thanh-pho-ninh-binh-cap-ngay-14-3-2008-cho-ong-truong-van-nghia-va-cap-lai-giay-chung-nhan-cho-ong-truong-van-nghia-tai-phuong-nam-binh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-356.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-h-843245-do-ubnd-huyen-kim-son-cap-ngay-20-9-1997-cho-ba-ngo-thi-nap-va-cap-lai-cho-ba-nguyen-thi-en-la-nguoi-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-xa-hung-tien-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-355.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-vao-so-441qsdd-do-ubnd-huyen-nho-quan-da-cap-vao-so-dia-chinh-ngay-10-12-1994-cho-ho-ba-nguyen-thi-nhu-va-cap-lai-cho-ong-nguyen-van-phuong-va-ba-nguyen-thi-nhu-tai-xa-dong-phong-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-354.html
Văn bản quy phạm pháp luật Nghị định Đất đai van-ban/nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-379.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-bang-don-gia-boi-thuong-cay-trong-vat-nuoi-la-thuy-sa-n-khi-nha-nuoc-thu-hoi-da-t-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2023-365.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-ban-hanh-quy-dinh-dieu-kien-tach-thua-dat-dieu-kien-hop-thua-dat-va-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-doi-voi-tung-loai-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-367.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/du-thao-quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-tai-quyet-dinh-so-48-2019-qd-ubnd-ngay-27-12-2019-cua-ubnd-tinh-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-309.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-do-ubnd-tinh-cap-cho-nha-tho-xu-hao-phu-nay-la-giao-xu-hao-phu-tai-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-245.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-giao-ho-tong-thi-tai-xa-hoi-ninh-huyen-kim-son-201.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/ve-viec-thu-hoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-am-25419-do-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ky-ngay-14-4-2009-cap-cho-cong-ty-tnhh-moc-thiet-bi-truong-hoc-27-7-song-van-159.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-ho-ba-tran-thi-thanh-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-thanh-tai-xa-khanh-trung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-155.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-mang-ten-ong-bui-van-but-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-bui-van-but-va-ba-dinh-thi-lua-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-151.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-v-v-huy-gcn-quyen-su-dung-dat-mang-ten-ho-ong-bui-van-kieu-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-phan-van-hung-va-ba-nguyen-thi-thuy-dung-do-nhan-chuyen-nhuong-tai-xa-kim-hai-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-152.html
Khác Thông báo Đất đai van-ban/thong-bao-ve-viec-phoi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-khong-co-gia-tri-su-dung-153.html
Khác Công văn Đất đai van-ban/v-v-cong-khai-thong-tin-quy-dat-sach-do-trung-tam-phat-trien-quy-dat-tinh-ninh-binh-dang-quan-ly-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-154.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-gcn-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-chua-noi-long-tai-phuong-phuc-thanh-thanh-pho-ninh-binh-149.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-nguyen-thi-phenh-tai-xa-ninh-nhat-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-80.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-vu-duc-trung-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-duc-trung-va-ba-vu-thi-phuong-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-82.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-vu-van-de-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-vu-van-de-va-ba-tran-thi-vuong-tai-thi-tran-phat-diem-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-81.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-uy-va-ba-hoang-thi-hanh-tai-phuong-bac-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-83.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-trinh-van-can-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-tien-dung-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-84.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-duong-van-nhue-va-ba-do-thi-loan-tai-xa-an-hoa-huyen-kim-son-tinh-ninh-binh-77.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-bui-thi-lien-tai-xa-ky-phu-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-76.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-01-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-ca-p-mang-ong-nguyen-minh-thuan-va-ba-bui-thi-dung-so-seri-cq-775017-nga-y-ca-p-27-8-2019-hu-y-01-phoi-gia-y-chu-ng-nha-n-so-cq-779811-da-bien-ta-p-mang-ten-ong-hoang-minh-khieu-va-ba-dinh-thi-yem-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-hoang-minh-khieu-va-ba-dinh-thi-yem-tai-thon-minh-giang-xa-gia-thuy-huyen-nho-quan-tinh-ninh-binh-75.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-dinh-van-dinh-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-ta-thi-hue-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-tai-thon-thach-loi-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-74.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-le-van-viet-va-ba-dang-thi-sinh-tai-xa-gia-tan-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-73.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/qd-vv-sua-doi-khoan-3-dieu-1-quyet-dinh-so-162017qd-ubnd-ngay-1662017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-sua-doi-mot-so-noi-dung-cua-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-va-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262014qd-ubnd-ngay-1992014-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-43.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/qd-vv-ban-hanh-bo-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-42.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-quang-thao-va-vo-la-ba-nguyen-thi-thanh-tam-tai-phuong-phuc-thanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-72.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-van-tien-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-tien-va-ba-pham-thi-luyen-tai-xa-mai-son-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-71.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dien-van-ninh-va-ba-nguyen-thi-thia-tai-xa-ninh-phuc-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-70.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/ve-viec-huy-giay-chung-nhan-da-cap-cho-ong-dao-thanh-kha-va-ba-nguyen-thi-nam-thai-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-dao-thanh-kha-do-nhan-thua-ke-tang-cho-quyen-su-dung-dat-tai-phuong-ninh-khanh-thanh-pho-ninh-binh-tinh-ninh-binh-69.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-do-ngoc-ha-tai-phuong-nam-son-thanh-pho-tam-diep-tinh-ninh-binh-68.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-van-tho-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-sinh-tho-va-ba-tran-thi-can-tai-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-66.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-thang-tai-thon-ngo-thuong-xa-ninh-hoa-huyen-hoa-lu-tinh-ninh-binh-67.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-da-cap-cho-ong-nguyen-hieu-duy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-nguyen-van-hieu-co-nguoi-giam-sat-la-ba-la-thi-lua-va-ba-la-thi-lua-tai-xa-khanh-duong-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-do-nhan-thua-ke-quyen-su-dung-dat-65.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ong-pham-van-mao-va-ba-do-thi-hien-tai-xa-yen-hoa-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-63.html
Khác Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-huy-va-cap-lai-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-cho-ba-tran-thi-thuan-tai-xa-yen-thanh-huyen-yen-mo-tinh-ninh-binh-64.html
Văn bản điều hành Khác Đất đai van-ban/ve-viec-xin-y-kien-gop-y-du-thao-quyet-dinh-dieu-chinh-don-gia-tien-cong-lao-dong-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-14.html
Văn bản điều hành Khác Đất đai van-ban/ve-viec-tham-dinh-don-gia-san-pham-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-15.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần Quyết định Đất đai van-ban/qd-v-v-ban-hanh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-613.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-su-dung-dat-de-giao-dat-co-thu-tien-su-dung-dat-hoac-cho-thue-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-6.html
Thủ tục hành chính về TNMT Báo cáo Đất đai van-ban/thuc-hien-ke-hoach-so-32kh-bpc-ngay-1082012-cua-ban-phap-che-hdnd-tinh-giam-sat-viec-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-trinh-tu-thu-tuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tren-dia-ban-tinh-thuoc-linh-vuc-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tu-ngay-01012010-den-ngay-3062012-23.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-bo-sung-gia-dat-vao-bang-gia-dat-dieu-chinh-bang-gia-cac-loai-dat-giai-doan-2015-2019-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-262017qd-ubnd-ngay-0592017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-7.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-sua-doi-mot-so-dieu-cua-quy-che-phoi-hop-giua-van-phong-dkdd-chi-nhanh-van-phong-dkdd-voi-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-co-quan-tai-chinh-co-quan-thue-va-cac-co-quan-don-vi-khac-co-lien-quan-trong-viec-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-cua-van-phong-dkdd-truc-thuoc-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-072017qd-ubnd-ngay-2932017-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-4.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-khoan-2-dieu-2-va-bai-bo-khoan-4-dieu-4-cua-quy-dinh-ve-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ban-hanh-theo-quyet-dinh-so-232016qd-ubnd-ngay-2692016-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-5.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/ve-viec-phe-duyet-danh-muc-vi-tri-viec-lam-va-chuc-danh-nghe-nghiep-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-3.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-quy-dinh-he-so-no-roi-doi-voi-tung-loai-khoang-san-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-27.html
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần Quyết định Đất đai van-ban/qd-v-v-ban-hanh-bo-don-gia-san-pham-do-dac-lap-ban-do-dia-chinh-dang-ky-dat-dai-tai-san-gan-lien-voi-dat-lap-ho-so-dia-chinh-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-614.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/vv-ban-hanh-phuong-an-bao-ve-khoang-san-chua-khai-thac-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-25.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/vv-gui-nhan-van-ban-dien-tu-qua-he-thong-phan-mem-vnpt-ioffice-20.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-vv-bo-sung-khu-vuc-doi-lau-doi-dem-gio-xa-phu-long-huyen-nho-quan-vao-danh-muc-cac-khu-vuc-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-thuoc-tham-quyen-cap-phep-cua-ubnd-tinh-26.html
Thủ tục hành chính về TNMT Quyết định Đất đai van-ban/quyet-dinh-526qd-ubnd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-va-noi-dung-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-22.html
Văn bản điều hành Nghị định Đất đai van-ban/ve-cai-cach-hanh-chinh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-va-tang-cuong-thu-hut-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-8.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/ket-luan-so-120-kltw-ngay-07012016-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-day-manh-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-viec-xay-dung-va-thuc-hien-qcdc-o-co-so-19.html
Văn bản điều hành Quyết định Đất đai van-ban/nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-so-tai-nguyen-moi-truong-10.html
Thủ tục hành chính về TNMT Nghị định Đất đai van-ban/ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap-18.html
Thủ tục hành chính về TNMT Khác Đất đai van-ban/luat-so-552014qh13-ve-bao-ve-moi-truong-21.html
Văn bản điều hành Quyết định Đất đai van-ban/ban-hanh-quy-dinh-chuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nguoi-lao-dong-nghanh-tai-nguyen-va-moi-truong-9.html
Luật Đất đai
Văn bản quy phạm pháp luật Khác Đất đai van-ban/luat-dat-dai-316.html
Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Đất đai van-ban/vv-phe-duyet-quy-hoach-khoanh-vung-loai-khoang-san-chu-yeu-tinh-ninh-binh-den-nam-2010-va-dinh-huong-den-nam-2020-24.html
Văn bản mới