Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Môi trường và Biển đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 09/12/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Môi trường và Biển đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Văn bản mới