Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

QUYẾT ĐỊNH vê việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VP Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 30/11/2021

Văn bản mới