Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Ban hành Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài

Thứ sáu, 29/05/2020

Bộ TN&MT vừa ban hành Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ. Định mức này được áp dụng để lập, giao kế hoạch và tính đơn giá sản phẩm; lập dự toán và quyết toán cho các công việc chuẩn hóa địa danh Việt Nam, chuẩn hóa địa danh nước ngoài và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác lập bản đồ.
Theo đó, công việc cho công tác chuẩn hóa địa danh Việt Nam bao gồm: Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu; thống kê địa danh trên bản đồ; xác minh địa danh trong phòng; chuẩn bị tài liệu đi thực địa; xác minh địa danh tại cấp xã; xác minh địa danh tại cấp huyện và thống nhất danh mục địa danh đã chuẩn hóa với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Đối với việc chuẩn hóa địa danh nước ngoài sang tiếng Việt bao gồm: Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu; thống kê địa danh trên bản đồ; xác định nguyên ngữ của địa danh cần chuẩn hóa; phiên chuyển địa danh và thống nhất danh mục địa danh đã chuẩn hóa với Bộ Ngoại giao.
Riêng công tác xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa danh bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu địa danh và cập nhật cơ sở dữ liệu địa danh.
Theo Thông tư, định mức này áp dụng cho các công ty Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng hệ thống thông tin địa danh phục vụ công tác lập bản đồ bằng ngân sách Nhà nước.

Văn bản mới