Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Chào mừng bạn đến website Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình

Triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 11/08/2022

Ngày 11/8/2022, tại hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và trực tiếp quán triệt, triển khai các Nghị quyết có đồng chí Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình trực tiếp giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Đ/c Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thon đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022

Đất đai là vấn đề hệ trọng, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới về phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quản lý và sử dụng đất, nhất là chính sách, pháp luật về đất đai, theo hướng không chỉ nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc hiện tại mà còn tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Lịch sử cách mạng Việt Nam và thực tiến hơn 35 năm đổi mới, Đảng ta có nhiều chủ trương đổi mới về đất đai đạt được rất nhiều thành tựu, như chính sách giao đất cho nông dân sử dụng lâu dài và mở rộng các quyền của người sử dụng đất; chủ trương khoán 100, khoán 10 đã giải phóng sức lao động của nông dân tạo bước chuyển biến cơ bản trong sản xuất nông nghiệp và xã hội nông thôn; chủ trương “Người cày có ruộng” đã tập hợp được lực lượng, tạo thành khối liên minh công nông vững chắc. Từ đó góp phần giải phóng sức lao động, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Là cơ quan chuyên môn, giúp Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Ninh Bình trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” của Tỉnh ủy./.

(Nguyễn Trường Tuấn - Chánh Thanh tra Sở)

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Bài viết khác
Văn bản mới